Nyheter Okategoriserade

Forskare Ulla Ovaska från Naturresursinstitutet har i sitt avhandlingsarbete utrett utvecklingen av och framtiden för bevarandet av lantraser. Det behövs både nationellt och internationellt samarbete för att uppgiften ska lyckas.

Antalet lantraser har minskat globalt under de senaste årtiondena. En del raser är på väg att utrotas och vissa raser har redan dött ut. Detta leder till att deras genresurser går förlorade, och den biologiska mångfalden inom jordbruket utarmas.  Jordbrukets modernisering har varit en bidragande faktor till att lantraser har ersatts med djur som ger högre avkastning.

Det finns dock flera orsaker som talar för att lantraserna bör bevaras. Genom att de har anpassat sig till ett strängt klimat är lantraserna viktiga med tanke på beredskapen inför framtida miljöutmaningar, som till exempel klimatförändringarna. Lantraserna utgör en viktig del av hållbart jordbruk och de skyddas bland annat på grund av landskapsbilden och kulturhistoriska intressen. Det finns också användning för dem inom landsbygdsnäringarna.

– Jordbruk är mer än matproduktion, och det är lantraserna ett bra exempel på, säger Ulla Ovaska.

Foto: Ulla Ramstadius

Fallstudier i Finland och Sibirien

I sitt avhandlingsarbete gjorde Ulla Ovaska två fallstudier av bevarandet av lantraser idag och i framtiden. Fallstudierna fokuserade på arbetet för att bevara den jakutiska boskapsrasen i republiken Sacha i Ryssland och på skyddet av de finska lantraserna.

Studierna visar att det – trots olikheterna i de två samhällena – finns vissa gemensamma milstolpar, motiveringar och utmaningar för skyddsåtgärderna. I bägge fallen har man i bevarandearbetet såväl följt den internationella utvecklingen som medverkat till den.

– Man har satt in nationella och lokala insatser genom att utnyttja de nya möjligheter som fastställts i internationella FN-överenskommelser. Idag anförs framför allt biologiska, ekonomiska, kulturella och andra sociala hänsyn som grund för att bevara lantraserna, säger Ulla Ovaska.

Behovet av att bevara lantraserna har identifierats och vunnit brett godkännande i samhället. Utmaningarna för bevarandet anknyter till metoderna och deras acceptabilitet: Vem ska åta sig arbetet och hur ska det genomföras på ett hållbart sätt?

Framgång kräver mer samarbete

Trots att raserna kan bevaras nedfrysta i genbanker behövs det också levande individer. Det måste finnas gemensamma mål för bevarandet av lantraserna, och institutioner på olika nivåer och sektorer måste samarbeta i frågan. Lantraserna kan bevaras endast om bönderna vill och kan uppföda djuren.

– Beslutsfattarna bör lyssna mer på bönderna. Över huvud taget bör vi bli av med sanktionsbaserad vertikal kontroll och gå in för ömsesidigt samarbete och ett lokalt perspektiv, påpekar Ulla Ovaska.

Med tanke på bevarandet av lantraserna är det viktigt att vi identifierar de gemensamma målen och godkänner olika metoder för att uppnå dem. ”Ekosystemtjänster” är ett utmärkt begrepp som kan användas i den ömsesidiga kommunikationen, eftersom det tar fasta på lantrasernas många olika fördelar.

SVL, FM Ulla Ovaska disputerar med sin doktorsavhandling Genes, gastronomy and gratitude. The development and future of the conservation of native breeds på Tammerfors universitet fredagen den 20 oktober 2017 klockan 12.00 (Tammerfors universitet, Pinni A, Paavo Koli-salen, Tammerfors). Opponent är professor Tiina Silvasti (Jyväskylä universitet) och kustos är professor Pekka Jokinen (Tammerfors universitet). Språket under disputationen är finska.

Doktoranden är forskare på Naturresursinstitutet. Hon disputerar inom området miljöpolitik.