Nyheter Jordbruk, Mat

Djurvälfärdsmärkningen på förpackningar väcker intresse, och många inhemska aktörer inom livsmedelsbranschen har möjlighet att genomföra sådan märkning. Diskussionsrundan med experter avslöjade att även inom organisationer och inom handeln är man intresserad av djurvälfärdsmärkning.

Projektet för att utveckla djurvälfärdsmärkningen för animaliska livsmedelsprodukter startades i samband med gruppdiskussionerna med livsmedelskedjans experter om märkningens grunder och möjligheter. ”Experterna hade olika åsikter om hurdan märkningen borde vara och vilka djurvälfärdsfrämjande åtgärder de produkter som har märkningen borde förutsättas ha. Det framfördes åsikter bland annat om ett brett utnyttjande av styrkorna i den finländska produktionen eller om märkningssystemet, där det kunde finnas olika alternativ vad gäller kravnivån”, konstaterar forskningsprofessor Jarkko Niemi från Naturresursinstitutet.

Märkningen berättar om djurens välbefinnande

”Gruppdiskussionerna var givande, men man upptäckte att det kommer även att finnas utmaningar när märkningen ska genomföras”, summerar forskare och djurvälfärdskonsulent Essi Wallenius, som ledde diskussionerna. ”Att fastställa kriterierna för djurvälfärdet, för vidtagandet och övervakningen av djurvälfärdsåtgärder och att kommunicera om dessa utmanar alla steg från producenter till konsumenter.”

Diskussionsdeltagarnas åsikter om behovet och genomförandet av märkningen varierade. Även personer från samma bransch hade olika åsikter. Till exempel frågan om huruvida man med märkningen skulle kunna beskriva olika kvalitetsnivåer som skulle gagna konsumenter med olika preferenser eller borde alla märkta produkter ha en och samma kravnivå, delade diskussionsdeltagarna. Vid diskussionerna konstaterades också att man vid utvecklingen av märkningen borde framhäva de styrkor som redan finns i Finland.

Märkningen kan även vara till hjälp vid exportansträngningar

Djurvälfärdsmärkning av inhemska djur utvecklas genom ett exceptionellt brett samarbete inom livsmedelkedjan. Projektets syfte är att utveckla kvalitetsmärkningen som garanterar en viss nivå på djurvälfärdet i de produkter som tilldelas märket, berättar Niemi.

Förutom att främja välfärden för livsmedelsproducerande djur genom hela produktionskedjan är syftet med märkningen att även förbättra valmöjligheterna för konsumenter till stöd för en välfärdspositiv produktion. Märkningen skulle även vara till hjälp vid planeringen av kraven för offentliga projekt samt befrämja exportmarknadsföringen av finländska, etiskt och med kvalitet producerade animalieprodukter.

Under det kommande året utreder man i projektet hurdan djurvälfärdsmärkning skulle motsvara konsumenternas önskemål samt vilka slags krav och kostnader den skulle orsaka för primärproduktionen och industrin.  Samtidigt bedömar man hur lönsam märkningen är. I projektet görs en plan för införandet av djurvälfärdsmärkning i Finland, som branschen kan utnyttja vid främjande av djurvälfärdet, vid produktifierande och marknadsföring.

Djurvälfärdsmärkning som befrämjare av konkurrenskraften och kvaliteten inom finländsk animalieproduktion är ett treårigt projekt som finansieras av Småbrukets utvecklingsfond. Projektet genomförs av Naturresursinstitutet och Pellervo ekonomiska utredningar PTT ry. Från Naturresursinstitutet deltar Djurens välfärdscenter EHK. I projektet deltar även flera företag, föreningar och organisationer med sitt bidrag.