Nyheter Fisk, Statistik

Den totala mängden råvara till produkterna utgjordes av 51 miljoner kilo inhemsk och 28 miljoner kilo importerad fisk. Den totala mängden, 79 miljoner kilo, var nästan samma som år 2015.

Foto: Prokala rf.

Andelen inhemsk fisk ökade med över tio procent och den importerade fiskens andel minskade med motsvarande mängd jämfört med 2015.

– För den inhemska fiskens del berodde förändringen på att djupfrysning av strömming ökade, säger överaktuaren Pentti Moilanen från Naturresursintitutet (Luke).

 

Förädling av norsk lax minskade

Minskningen av förädling av importerad fisk förklaras av minskad användning av norsk lax som råvara.

Beredning av inhemska och importerade fiskar till filéer och andra icke uppvärmda produkter var båda ca 19 miljoner kilo. Mängden fisk som användes för mera förädlade produkter var 13 miljoner kilo, varav över hälften var inhemskt.

De vanligaste fiskarna som används inom matindustrin var strömming, lax, regnbågslax och sik. Dessa fyra arter svarade för 96% av allt fiskråmaterial.

 

Fiskförädlingsindustrin är koncentrerad till enstaka företag

Det fanns 143 fiskförädlingsföretag, varav 23 behandlade volymer som översteg en halv miljon kilo. De här största företagen står för 93 procent av all förädling av fisk.

Uppgifter för produktionsstatistiken för fiskeriprodukter samlas vartannat år från företag som arbetar huvudsakligen med fiskförädling eller som fiskgrossister, och från företag inom andra branscher som kan tänkas ha arbetat med fiskförädling utgående från deras bakgrundsinformation.