Nyheter Fisk, Miljö

Under juni var mängden lekvandrande lax i Torne och Simo älvar rikligare än de tre föregående åren, även om laxvandringen började senare än normalt (grafer på webbplatsen).

– Den svala våren och sena vårfloden försenade laxvandringen. De första vandringslaxarna upptäcktes vid ekolodsuppföljningar i månadsskiftet maj–juni, över en vecka senare än normalt, säger Atso Romakkaniemi, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Enligt Romakkaniemi finns det från år till år stora variationer i vilken takt laxen vandrar i älvarna.

Fram till den 1 juli var antalet vandringslaxar i Simo älv 2 796 individer. Antalet laxar ökade snabbt efter den sena starten, och sannolikt inföll sommarens mest livliga laxvandring under dagarna kring midsommar.

I Torne älv i sin tur var antalet vandringslaxar 30 083 individer fram till den 1 juli. På ekolodningsplatsen i Torne älv var det ganska liten aktivitet fram till midsommar, men därefter ökade det dagliga antalet vandrande laxar snabbt till ungefär det tiodubbla. Den sena och kraftiga vårfloden i Torne älv bromsade sannolikt upp laxarnas vandring i älvens nedre lopp förbi de kraftiga forsarna, ovanför vilka ekolodningsplatsen ligger.

– Om laxvandringen fortsätter på normalt sätt under slutet av sommaren kommer antalet leklaxar sannolikt att räcka till för att trygga yngelproduktionen. Det slutliga antalet vandringslaxar fastställs först efter sommaren, eftersom laxens lekvandring fortsätter åtminstone till augusti”, säger Romakkaniemi.

Bland vandringslaxarna har det funnits ganska rikligt med stora och gamla individer. Detta var väntat, eftersom ett stort antal medelstora laxar lekvandrade förra året. Även unga, dvs. små, laxar observerades redan i juni, trots att dessa vanligen börjar vandra först i juli.

I Torne älv och i havsfisket utanför älven har fiskare återigen hittat sjuka och döda laxar. Undersökningarna i anknytning till laxdöden fortsätter sommaren 2020 inom ett gemensamt finsk-svenskt projekt som samordnas av Naturresursinstitutet. I projektet representeras Finland av Livsmedelsverket och Sverige av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Fiskarna ombes rapportera sina observationer på SVA:s webbplats https://rapporterafisk.sva.se/.

Häften av laxkvoten i Bottniska viken är fylld

Under början av sommaren var yrkesfiskarnas laxfångst i Bottniska viken mindre än under motsvarande period i fjol.

– Utifrån uppföljningen av fångsten av kvoterade fiskarter hade cirka 49 procent (11 727 laxar) av Finlands kvot i Bottniska viken fiskats fram till den 1 juli, säger Tapani Pakarinen, forskare vid Naturresursinstitutet.

Finlands laxkvot i Bottniska viken har de senaste åren utnyttjats till 80–90 procent.

På svenska sidan längst inne i Bottenviken har laxfiskesäsongen de senaste åren varit endast cirka 2 veckor lång. På grund av att laxkvoten har varit fylld har Sverige stängt sitt laxfiske i Bottenviken i slutet av juni, med undantag av terminalfiskeområdena. I år kommer fisket att pågå längre, enligt uppföljningen av fångsten hade man i Sverige fram till den 1 juli fiskat 56 procent av laxkvoten i Bottenviken.

Följ laxvandringen via webben 24/7

Du kan följa hur antalet vandringslaxar utvecklas på (www.luke.fi/nousulohet) fram till tidig höst då uppföljningen avslutas. Naturresursinstitutet ger nästan dagligen ny information om hur antalet lax har utvecklats.