Nyheter Ekonomi, Klimat, Miljö, Skog

Naturresursinstitutet har uppdaterat uppgifterna om Finlands skogsresurser med data från den 12:e riksskogstaxeringen (RST12) 2014–2017. Enligt de senaste mätningarna har virkesförrådet fortsatt öka.

Virkesförrådets senast uppmätta volym var 2,5 miljarder kubikmeter med en årlig tillväxt på 107,0 miljoner kubikmeter. Detta är 1,5 miljoner kubikmeter mer än tillväxten enligt den föregående skogstaxeringen (RST11, mätåren 2009–2013). Tidsperspektivet för tillväxtdata är fem år bakåt från mätåren, vilket betyder att även de senaste uppgifterna gäller åren 2009–2017.

– Den nu publicerade uppskattade tillväxten på 107 miljoner kubikmeter är något mindre än den i fjol publicerade uppskattningen på 110 miljoner kubikmeter. Detta beror på att uppskattningarna från och med 2018 görs med en ny och mer tillförlitlig metod, förklarar Kari T. Korhonen, som är ledande forskare på Naturresursinstitutet.

Den största hållbara avverkningsvolymen för tioårsperioden 2015–2024 är 84,3 miljoner kubikmeter stamved per år. Under därpå följande tioårsperiod ökar den till 93 miljoner kubikmeter. Under 2010-talet har avverkningarna varit i genomsnitt 80 procent av den största hållbara avvekningsvolymen. Även det rekordstora virkesuttaget de tre senaste åren utgjorde bara 83 procent av den största hållbara avverkningsvolymen.

– En ökning av virkesuttaget till den största hållbara avverkningsvolymen skulle kräva mer satsningar på miljövården och omsorgen om naturen för att bevara den biologiska mångfalden i skogarna. Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral genomför för närvarande en utredning av konsekvenserna av ökade avverkningar för den biologiska mångfalden och hur dessa kan reduceras. Resultat av utredningen kommer att presenteras nästa år, säger Kari T. Korhonen.

En ökning av virkesuttaget till den största hållbara avverkningsvolymen innebär att det totala virkesförrådet skulle öka till 2,7 miljarder kubikmeter fram till år 2045. Detta innebär att det under en trettioårsperiod blir kvar en virkesvolym som motsvarar ungefär två års tillväxt. De senaste åren har virkesuttaget i sydöstra och mellersta Finland varit nära den största uppskattade nivån.

– Uppskattningarna av den potentiella avverkningsvolymen har gjorts utan att ta i beaktande Finlands åtagande att använda skogen som koldioxidsänka 2021–2030. Naturresursinstitutet analyserar också hur väl miljömålen uppfylls i de olika avverkningsscenarierna. Beräkningarna används som underlag för förhandlingarna mellan Finland och EU om ett klimatpolitiskt hållbart avverkningsuttag, säger specialforskare Olli Salminen från Naturresursinstitutet.

Plant- och ungskogsbestånden mår bättre

Uppskattningarna av den största hållbara avverkningsvolymen utgår från att beståndsförnyelse inte försummas. Resultaten av riksskogstaxeringen visar att skogsodlingen sköts bra efter föryngringsavverkning. Däremot förekommer det försummelser i plantskogsvård och förstagallring. De senaste tre åren har det skett en viss förbättring i unga skogsbestånds skogsvårdsmässiga tillstånd och mängden ogjorda förstagallringar har minskat.

Allvarliga skogsskador är sällsynta och små i Finland. Effekterna av snöskador vintern 2017–2018 kunde ses på inventeringsytorna sommaren 2018. Vikten av att följa upp skadorna kommer att öka om klimatförändring leder till uppkomsten av mer omfattande skador orsakade av stormar, torka eller snö samt insektsskador till följd av denna.