Nyheter Fisk

Laxbeståndens status i Tana älv har varit väldigt dåligt under de senaste två åren. Mängden lax som har stigit upp i älven har varit låg, fångsterna har förblivit små och målen för lekbestånden i de olika delarna av vattendraget har inte uppfyllts. Också tecknen för laxmängden för år 2021 är svaga.

Den dåliga laxsituationen är tydlig i Naturresursinstitutets (Luke) uppföljningar. Enligt de gjorda uppföljningarna i olika delar av Tana älvs vattendrag har exceptionellt lite lax stigit upp i Tana älv och dess bifloder, betydligt mindre än någonsin tidigare i uppföljningshistoriken. Den låga mängden vandringslaxar har även återspeglats i små laxfångster samt i det obetydliga antalet lekfiskar i fortplantningsområdena.

I rapporten Laxbeståndens status i Tana älv 2020 som utkom i början av året beräknar den finsk-norska uppföljnings- och forskningsgruppen i Tana älv att de uppsatta målen för laxens lekbestånd i olika delar av Tana älvs vattendrag till stora delar blev ouppfyllda både år 2020 och under en längre fyra års rapporteringsperiod 2017–2020.

− Detta betyder att tillräckligt många lekande laxar inte har lyckats stiga upp till fortplantningsområdena i Tana älv och dess bifloder för att uppehålla en maximal yngelproduktion. Det att målen inte uppfylls berättar dock inte ännu om en utrotning av laxbeståndet, utan om en förhöjd risk för en långsiktig nedgång, berättar forskningsprofessor Jaakko Erkinaro på Luke

Enligt Erkinaro är det desto svårare att förstärka det lekande beståndet till en produktiv nivå ju mindre beståndet blir.

I flera av de viktigaste laxbestånden i Tana älv observerades år 2020 för första gången en situation där färre laxar återvände från sin havsvandring än vad som skulle behövas för att uppfylla målet för lekbestånd. I dessa laxbestånd fanns alltså inget överskott alls för fiske, utan allt fiske, både det norska kustfisket och flodfisket i Tana älv, måste i biologisk mening tolkas som överfiske.

Måttlig prognos även för laxsäsongen 2021

Under 2019–2020 steg exceptionellt få smålaxar som tillbringat ett år i havet upp i Tana älv. Även antalet två havsår gamla laxar i medelstorlek förblev extremt lågt under 2020.

− På basis av dessa uppgifter ser laxprognosen för 2021 dålig ut; två och tre havsår gamla laxars uppvandring förväntas bli svag, berättar forskare Panu Orell vid Luke.

Enligt Orell, kan man inte ge någon prognos om mängden smålaxar, men i bästa fall kan deras antal börja öka efter två verkligt svaga år.

Det är dock osäkert att förutspå laxmängderna och för Tana älvs del är det ännu svårare på grund av att det inte finns någon information om mängden vandringsyngel som vandrat ut i havet. Därför baserar prognoserna sig i stort sett på mängden av föregående års uppvandrande laxar per havsåldersgrupp.