Nyheter Skog

För nästa sommar prognostiserar Naturresursinstitutet en måttlig eller god blomning för alla våra huvudträdslag. Utvecklingen av granblomning hotas dock av skadeinsektbeståndet som ökat på grund av den rikliga blomningen sommaren 2019. Mängden björkpollen kan vara stor.

Björken blommar i vår relativt rikligt eller rikligt i nästan hela landet, det ser ut som om endast glasbjörksblomningen i Norra Finland skulle förbli på en i bästa fall måttlig nivå. Blomningen börjar vanligtvis i månadsskiftet av april–maj.

Björkpollen kan även spridas till Finland som fjärrtransport med sydliga luftströmmar, vilket kan öka symptomen för personer med björkallergi. Fjärrtransporten når vårt land vanligtvis senast i mitten av april, två till tre veckor innan våra inhemska björkar börjar blomma.

Riklig skörd av tallfrön i Mellersta och Norra Finland

Med undantag av Södra Finland fäller tallarna rikligt med frö i vår. Fröfallet börjar vanligtvis runt mitten av april och fortsätter till början av juni. Det finns alltså fortfarande tid att utnyttja fröskörden på naturliga föryngringsytor med markberedning strax efter att snön har smultit.

– För markberedning är det tillräckligt att mineraljordytan inom en femtedel av föryngringsarealen lättblottas, säger Pekka Helenius, forskare vid Naturresursinstitutet.

Våren 2022 uppskattas skörden av tallfrön vara sparsammare än skörden i år.

Tallen förutses ha en relativt rikligt blomning i hela landet i sommar. I knopprover från Lappland har det påträffats till och med mer anlag till honblommor än i Södra Finland. Om sommarens väderleksförhållanden gynnar blommornas pollinering, och väderleksförhållanden följande år gynnar frömogningen, kan en god fröskörd för tall förväntas för våren 2023.

Dålig fröskörd från gran, men god blomning efter en paus på bara ett år

Under den senaste tiden har stora mängder brutna årsskott påträffats vid stora granar. Årsskotten har fallit från grantoppar därför att ekorrar har ätit blomknopparna från skottets bas.

– Detta beror på att det just nu är ont om ekorrens primära föda alltså kottar (frön), men gott om ekorrens sekundära föda alltså blomknoppar, säger Helenius.

I vår fäller granarna frön i mycket liten omfattning i hela landet. I grantoppar i Södra och Mellersta Finland kan man fortfarande ställvis se gott om ettåriga kottar som uppkommit i samband med den rikliga blomningen sommaren 2019 och som släppt frön redan ett år sedan.

Nästa sommar förväntas granblomningen vara riklig i Södra Finland och medelmåttig i Norra Finland. Granen har en riklig blomning i genomsnitt två gånger under en period på tio år, men föregående gång var granblomningen riklig dock bara två år sedan. De ökade bestånden av skadegörare på kott och frö kommer sannolikt att försvaga möjligheterna att samla kottar vid fröplantager samt minska fröfallet i skogar på våren 2022.