Nyheter Allmän, Skog

Naturresursinstitutet (Luke) förutspår en mycket svag blomning för björken i hela landet. I uppföljningsinventeringarna har under de senaste 35 åren förekommit mindre hanhängen än i år endast en gång tidigare: på våren 2013 (Figur 1).

Fjärrtransporter av pollen, som är bundna till vindarna och svåra att förutspå, kan dock orsaka allergiska symtom ända från april, även om våra inhemska björkar vanligen börjar blomma först i maj.

På grund av förra vårens starka blomning måste björkarna i år använda sin energi för tillväxt i stället för reproduktion. En annan orsak till björkarnas anspråkslösa blomning är den kalla försommaren år 2014, som inte gynnade bildandet av blomanlag.

– Svag blomning leder oundvikligen till dålig fröskörd, vilket gör att mindre björkplantor än vanligt uppkommer på föryngringsytorna på sommaren 2016, säger Tatu Hokkanen, forskare vid Naturresursinstitutet.

Exceptionell prognos för gran: riklig blomning i Norra Lappland, dåligt blomningsår i övriga landet

Enligt prognoserna blommar granen mycket svagt i Södra och Mellersta Finland, men lite rikligare i västkusten. I Norra Finland är blomningen för granen mestadels anspråkslös, i nordligaste delen av Lappland dock medelmåttig eller riklig.

– Bakgrunden till detta exceptionella fenomen är väderförhållandena i somras. I Norra Lappland inföll värmeböljan vid en optimal tidpunkt med tanke på differentieringen av blomanlag. I övriga landet började hettan för sent, konstaterar forskare Hokkanen.

I höst förväntas förutsättningarna för insamling av kottar i landets nordligaste skogar vara bra, om den kommande sommaren är tillräckligt varm för att fröna ska mogna.

De grankottar som har utvecklats från blomningarna på våren 2014 fäller som bäst sina frön i Södra och Mellersta Finland, där fröskörden i vår är relativt riklig. I Norra Finland blir skörden klart svagare än i övriga landet (se granens prognoskartor: figurer 2 och 3).

Tall förutspås ha en riklig fröskörd på våren 2016

Fröskörden som tallen fäller på våren 2015 är medelmåttig i Södra Finland. På väg norrut minskar mängden kottar så småningom så att fröskörden i den största delen av Mellersta Finland och Lappland förutspås bli svag.

På våren 2016 förväntas en rikligare fröskörd för tallen än i genomsnitt i landets södra och mellersta del. Särskilt i proven som samlats in från Sydöstra Finland, Norra Österbotten och Kajana har förekommit mycket ettåriga kottar. I Lappland kan skörden bli svagare. En skogsägare som planerar en naturlig föryngring av tall kan utnyttja de möjligheter som ett bra fröår erbjuder, men det förutsätter att föryngringshuggningen och markberedningen görs före nästa vinter.

På våren 2017 förutspås tallens fröskörd vara medelmåttig eller svagare än medelmåttig (se tallens prognoskartor, figurer 4, 5 och 6).

Luke följer årligen våra huvudsakliga trädarters blomning och kotteskörd i specifika observationsbestånd för fröskörd samt gör mikroskopiska knoppanalyser av barrträdens blomning. Den senaste prognosmetoden är prognosmodellerna för fröskörd som grundar sig på väderfaktorer. Med hjälp av uppföljningsresultaten, modellerna och prognoserna får man information bland annat för skogsföryngringens