Nyheter Skog

Naturresursinstitutet förutser en relativt svag björkblomning i hela landet.  Skörden av grankottar är riklig i södra Finland och de förädlade frölagren har ökat. Tallen kommer att ha en svag fröskörd i år, men om ett år förutses en utmärkt skörd i hela landet.

Björkens svaga blomning beror på fjolsommarens svala väder då blomämnena skulle bildas. Hos björkar som växer på öppna och varma platser, såsom gårdsbjörken, kan dock förekomma rikligt med hängen som ökar mängden pollen i luften lokalt.

I april förekommer det björkpollen i vårt land som fjärrtransport med sydliga luftströmmar. I Finland börjar björkarna blomma vanligtvis i månadsskiftet av april–maj.

Goda förutsättningarna för naturlig tallföryngring

Nästa sommar kommer tallen att ha mycket kottar i hela landet och fröna släpper ned på våren 2021. På detta vis kommer förutsättningarna för naturlig föryngring att vara goda om ett drygt år åtminstone i södra och mellersta Finland. Även i Kajanaland och norra Finland kan det förekomma en riklig och högklassig skörd – förutsatt att den kommande tillväxtperioden är tillräckligt varm för att fröna ska mogna.

– Skogsägare som planerar förnyelseavverkningar bör dra fördel av tallens rikliga fröskörd. Detta förutsätter att avverkningen till fröträdsställningen och den tillhörande jordbearbetningen görs senast nästa höst, berättar forskare Tatu Hokkanen vid Luke.

Metoden lämpar sig inte för bördig skogsmark, utan bäst för torra moar och kargare växtplatser. Det kan även förekomma misslyckanden, om ett tallbestånd avverkas utan ljushuggning till  fröträdsställningen. Ju glesare trädbeståndet är före avverkningen, desto sannolikare är det att det förekommer rikligt med kottar och desto mindre är risken för att fröträden fälls av vinden efter avverkningen.

I vår antas skörden av tallfrön bli sparsam i södra och mellersta Finland och dålig i Norra Finland. Våren 2022 förväntas skörden av tallfrön vara medelmåttig eller sparsammare.

Rikligt med grankottar i södra Finland

Foto: Luke, Erkki Oksanen.

Det förekommer rikligt med grankottar söder om linjen Vasa–Kuopio–Joensuu. Längre norrut minskar skördenivåerna snabbt: i landets mellersta delar och i synnerhet i norr är skörden av grankottar mycket dålig. Tack vare den rikliga kottskörden i södra Finland har lagren för förädlade granfrön fått en omfattande påfyllning, då man under hösten även kunnat samla stora mängder kottar från fröodlingar.

Ett gott kottår ger en betydande näringskälla för flera fröätande djur, såsom ekorrar, större hackspettar och korsnäbbar. I många korsnäbbon har ungarna redan kläckts och en liten del av fåglarna kan redan flyga. Korsnäbbarna börjar häcka tidigt på vårvintern, eftersom granen börjar släppa frön redan i mars.

Den fröskörd som granarna släpper våren 2021 antas bli mycket dålig i nästan hela landet.

Naturresursinstitutet följer årligen våra viktigaste skogsträdarters blomning och kotteskörd i specifika observationsbestånd för fröskörd samt gör mikroskopiska knoppanalyser av barrträdens blomning. Den senaste prognosmetoden är prognosmodellerna för fröskörd som grundar sig på väderfaktorer. Med hjälp av uppföljningsresultaten, modellerna och prognoserna är det möjligt att få den information som behövs bland annat vid skogsföryngring och fröförsörjning.