Nyheter Miljö

Finländska företag har en viktig roll när det gäller att lösa vattenproblemen. På Världsvattendagen den 22 mars 2018 offentliggjorde ett antal finländska företag sitt vattenansvarsåtagande (Water stewardship commitment), där de förbinder sig att identifiera sina vattenrisker, minimera sin påverkan på vattensystemen och utveckla en hållbar vattenförbrukning och -hantering i samarbete med intressenter.

De globala vattenproblemen, exempelvis vattenbrist och -förorening, berör även finländarna, eftersom nästan hälften av vattenavtrycket från vår förbrukning har effekter utanför vårt lands gränser. Många finländska företags verksamhet eller inköps- och värdekedjor sträcker sig till regioner som är drabbade av vattenkriser, och därför bär alla ansvaret gemensamt.

– Det är mycket positivt att finländska företag från alla de mest betydande sektorerna har börjat fästa uppmärksamhet vid sin vattenförbrukning och ansvarstagandet i den. De globala vattenproblemen kan inte lösas utan företagen, säger Suvi Sojamo, koordinator för vattenansvarsåtagandet, vid Aalto-universitetet.

Vattenansvar viktigt för olika branscher

Fazer, Finlayson, Skogsindustrin rf och UPM var de första finländska företagen som offentliggjorde sitt vattenansvarsåtagande.

Jordbruket och industrin förbrukar mest vatten globalt sett, och i Europa och Nordamerika är industrins andel betydligt större än privathushållens.

Fazer är det första finländska livsmedelsföretaget som förbinder sig till vattenansvar.

– Målet med Fazers åtagande är att bättre identifiera riskerna med vår nuvarande vattenförbrukning för att hitta de områden som kräver utveckling och förstå vår vattenpåverkan i hela vår värdekedja, säger Nina Elomaa, chef för företagsansvar på Fazer.

För skogsindustrin är vatten en livsviktig resurs både för skogens tillväxt och som produktionsfaktor.

– Ansvarstagande är en viktig del av UPM:s Biofore-strategi och verksamhetssätt, och för oss är det också en konkurrensfördel. Vi har undertecknat initiativet UN Global Compact CEO Water Mandate och iakttar principer för ansvarsfull vattenförbrukning och strävar ständigt efter att främja en hållbar, ekonomisk och socialt godtagbar vattenförbrukning, säger Sami Lundgren, chef för miljö och ansvarstagande på UPM.

Skogsindustrin rf förbinder sig att minska påverkan på vattensystemen även som bransch. Enligt miljöexperten Maija Heikkinen är vattenansvarsåtagandet en naturlig fortsättning på industrins långsiktiga arbete inom vattenskydd.

För textil- och modeindustrin är produktionens beroende av vatten och påverkan på vattensystemen en stor utmaning.

– Vatten är viktigt för vår affärsverksamhet, eftersom det går åt mycket vatten vid tillverkning av våra produkter, i allt från bomullsodling till tillverkning av slutprodukten. Med hjälp av åtagandet strävar vi efter att identifiera vilken påverkan vår verksamhet har i olika områden och vad vi, även som en liten aktör, kan göra för att främja vårt vattenansvar, säger Elli Ojala, chef för ansvarstagande på Finlayson, det första finländska företaget i branschen som undertecknat åtagandet.

Det finländska åtagandeinitiativet fungerar som ett internationellt exempel

Vattenansvarsåtagandet har inrättats av Aalto-universitetet, Naturresursinstitutet, Teknologiska forskningscentralen VTT, Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och WWF Finland för att stödja utvecklingen av vattenansvaret i företag och uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– Finland är känt ute i världen för sin förmåga att skapa gränsöverskridande verksamhetsmodeller för hållbar utveckling. Samarbete föder genomslagskraft, och samarbete är något som Finlands kommission för hållbar utveckling uppmuntrar och som möjliggörs genom samhälleligt åtagande. Vattenansvarsåtagandet är ett utmärkt exempel på hur aktörer från många olika branscher i Finland engagerar sig i att lösa de globala vattenproblemen, säger Annika Lindblom, generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling.

Utrikesministeriet har lyft fram vattenansvarsåtagandet som ett av Finlands initiativ som stöder FN:s vattendecennium 2018–2028. – Vattenansvarsåtagandet är ett utmärkt instrument i samarbetet mellan olika aktörer för att uppnå målen i Agenda 2030, säger Satu Santala, chef för utvecklingspolitiska avdelningen vid Utrikesministeriet.