Nyheter Vilt

I Finland förekom med största sannolikhet 30 vargflockar (27−33 med konfidensgrad 90 %, bild 1) under mars månad 2020, av vilka 24 (21−27) levde inom riksgränsen. På vardera sidan av den östra riksgränsen rörde sig 6 (5–7) flockar. Det totala antalet vargflockar hade ökat med cirka 25 procent jämfört med ett år tidigare.

– Antalet flockar hade ökat speciellt i västra Finland. I det västra stamförvaltningsområdet fanns med största sannolikhet 18 (16−21) flockar. Exempelvis i området Letala–Virmo–Pöytyä fanns tre stora flockar, säger forskningsprofessor Ilpo Kojola på Naturresursinstitutet.

Antalet vargpar var sannolikt 17 stycken (13−20). Av dem levde 15 (11−18) par på finskt territorium och två (1−3) par på vardera sidan av den östra riksgränsen.

Med vargflock avses en grupp på tre eller flera vargar som vanligtvis rör sig tillsammans och delar samma revir. Med vargpar avses två vargar som rör sig tillsammans och delar samma revir. Vintertid lever största delen av vargpopulationen i flockar eller par.

Bild 1. Sannolikhetsfördelningen för det totala antalet flockar och par och för antalet flockar. Inom parentes anges det intervall (med 90 procents sannolikhet) inom vilket det verkliga antalet ligger, länk till bilden.

Ingen förändring i antalet revir

Det totala antalet revir var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Däremot hade det skett en förändring i vargens populationsstruktur. Jämfört med i fjol förekommer det fler flockar och färre par i reviren.

– Det föddes många valpar under våren 2019 vilket ledde till att paren utökades till flockar, säger Kojola.

I mars 2020 förekom det sammanlagt 43−49 (sannolikshetsgrad 90 %) revirhävdande flockar och par. Se på kartan, var revir ligger, länk till kartan.

I mars 2020 var det sammanlagda antalet vargar med 90 procents sannolikhet 216−246 individer. I mars i fjol beräknades vargstammen till 185−205 individer.

Populationsberäkningen i mars 2020 bygger på ett omfattande dataunderlag. Jämfört med i fjol fanns det betydligt fler registrerade observationer i Tassu-systemet. Likaså fanns det cirka 40 procent fler lyckade DNA-analyser.

Prognos fram till mars 2021: Ingen betydande ökning i vargstammen

Enligt prognosmodellen förväntas vargpopulationen inte öka anmärkningsvärt fram till mars 2021 (bild 2). Det beror på att det totala antalet reproduktiva par och flockar är på samma nivå som på våren 2019. Den goda valpproduktionen år 2019 kan realiseras som en populationsökning tidigast vid valpningen under våren 2021 då de vargar som föddes 2019 blir könsmogna.

– Den lyckade valpningen 2019 förväntas leda till att det under sommaren 2020 finns fler strövargar än tidigare och att de etablerar revir under hösten och vintern. Antalet revir är störst i början av vintern innan de strängare vinterförhållandena höjer dödligheten, säger specialforskare Samu Mäntyniemi.

I november år 2020 kommer det att finnas 57−71 vargrevir med 90 procents sannolikhet. I mars 2021 finns det enligt prognosen 42−69 revir kvar, av vilka 34−56 procent har revirmarkerande flockar.

Bild 2. Retroaktiv beräkning enligt prognosmodellen av antalen flockar och par 2017−2020, samt prognos för perioden mars 2020–mars 2021. Mörkare färgton anger en större sannolikhet. Beräkningarna och prognosen anger antalet par och flockar på finskt territorium per dag. Den övre gränsen av beräkningen anger en situation där samtliga gränsflockar rör sig i Finland. Den lägre gränsen anger på motsvarande sätt en situation där samtliga gränsflockar rör sig på den ryska sidan av gränsen. I prognosmodellen definieras även en familjegrupp där det ena alfadjuret har dött som en flock.