Nyheter Skog, Statistik

Under 2020 avverkades enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter 56,4 miljoner kubikmeter industrivirke i våra skogar. Uttaget av industrivirke stannade under 60 miljoner kubikmeter senast 2015. Utöver industrivirke tillvaratogs stamved också för energiproduktion samt en liten mängd husbehovsvirke. Totalt avverkades 65,2 miljoner kubikmeter stamved.

– Uttaget av industrivirke minskade med cirka sju miljoner kubikmeter, eller 11 procent, jämfört med föregående år. Det var tre procent mindre än medeltalet för den föregående tioårsperioden, säger överaktuarie Tiina Sauvula-Seppälä vid Naturresursinstitutet.

Det mesta av industrivirke avverkades i privatskogar, 45,6 miljoner kubikmeter. Utöver industrivirke avverkades också en liten mängd stamved som husbehovsvirke.

Avverkningsuttaget i privata skogar minskade med 14 procent.  I gengäld ökade det sammanlagda virkesuttaget från skogsindustribolagens och statens skogar med två procent och uppgick till 10,8 miljoner kubikmeter.

Avverkningsuttaget bestod av 24,3 miljoner kubikmeter timmer och 32,1 miljoner kubikmeter massaved. Massavedsuttaget var cirka 15 procent mindre än året före. Inom timmer var minskningen sex procent.

Det totala virkesuttaget minskade med en tiondel

Utöver industrivirke bestod stamvedsuttaget av totalt 8,5 miljoner kubikmeter energivirke. Tre fjärdedelar av denna mängd användes som brännved för husbehovseldning och en fjärdedel som skogsflis i värme- och kraftanläggningar.

– Jämfört med föregående år minskade det totala avverkningsuttaget med 11 procent till 65,2 miljoner kubikmeter. Rekordnoteringen från 2018 underskreds med hela 17 procent, säger överaktuarie Jukka Torvelainen vid Naturresursinstitutet.

Nio tiondelar av det möjliga virkesuttaget utnyttjades

Gruppen för skogsinventering och skogsplanering på Naturresursinstitutet utarbetar utifrån inventeringsresultaten en uppskattning av den potentiella virkesproduktionen och användningen av skogarna. Enligt de senaste beräkningarna uppgår det maximala hållbara uttaget av gagnvirke och energived i våra skogar under perioden 2016–2025 till sammanlagt 80,5 miljoner kubikmeter stamved per år.

– Enligt de preliminära uppgifterna utnyttjades 81 procent av detta maximala avverkningsuttag i hela landet 2020 och i genomsnitt 89 procent under 2016–2020. Uppgifterna om avverkningsuttaget per landskap är inte klara, men sannolikt finns det stor variation i förhållandet mellan det verkliga och det möjliga uttaget beroende på landskap, säger Jukka Torvelainen.

 

Virkesförrådet ökade med nästan 30 miljoner kubikmeter

År 2020 blev enligt beräkningarna totalt 14 miljoner kubikmeter stamved kvar i skogen som hyggesrester och naturligt död ved. Denna volym plus stamvedsuttaget är lika med virkesavgången. Virkesavgången på 79 miljoner kubikmeter var nio miljoner kubikmeter mindre än året innan.

–  Virkesförrådet i de finländska skogarna uppgår till nästan 2 500 miljoner kubikmeter, och trädbeståndets årliga tillväxt är nästan 108 miljoner kubikmeter. I fjol motsvarade virkesavgången cirka tre fjärdedelar tillväxten, vilket innebär att det totala virkesförrådet ökade med 29 miljoner kubikmeter, säger Jukka Torvelainen.

De uppgifter om avverkningar och avgång som presenteras här är preliminära siffror. Den slutliga statistiken och uppgifterna per landskap för 2020 publiceras i juni.