Nyheter Skog

Arbetsmarknadskonflikterna inom skogsindustrin i början av året, minskande exportefterfrågan till följd av pandemin med covid-19 och nedstängning av pappersmaskiner är orsaker till att produktions- och exportvolymerna för skogsindustriprodukter minskar 2020. Samtidigt minskar uttaget av industrivirke, rotpriserna sjunker och lönsamheten inom skogsindustrin och skogsbruket försämras. Produktionen och exporten inom skogsindustrin kommer att återhämta sig 2021, med undantag för tryckpapper och skrivpapper, framgår av Naturresursinstitutet konjunkturrapport för skogssektorn.

Nedgången i exportpriserna för sågvaror har avstannat

Strejken inom skogsindustrin och coronapandemin minskade i produktions- och exportvolymerna för sågvaror i Finland under första halvåret 2020. Det verkar ändå som att konsekvenserna av pandemin varit lindrigare än befarat. Många viktiga exportländer har lyckats hålla uppe byggaktiviteten och den frodande gör-det-själv-sektorn har bidragit till efterfrågan på sågvaror.

År 2020 förväntas exportvolymen av sågvaror minska med 12 procent, medan produktionsminskningen är nio procent. Trots att nedgången i exportpriset för sågvaror har avstannat, kommer det genomsnittliga exportpriset att stanna något under priset ifjol. År 2021 kommer återhämtningen inom nationella ekonomier och byggsektorn att återspeglas som en ökning på sex procent i produktionen av sågvaror och åtta procent inom exporten. Lönsamheten inom sågindustrin kommer i år att vara i stort sett på samma nivå som under 2010-talet i genomsnitt.

Efterfrågan på björkplywood för industriell användning har minskat 2020 till följd av pandemin. Jämfört med björkplywood har efterfrågan på granplywood stått sig bättre. Sammantaget beräknas produktionen och exporten av plywood minska med 12 procent jämfört med ifjol. I takt med att exportländernas ekonomier återhämtar sig 2021 kommer exporten och produktionen av plywood enligt beräkningarna att öka med nio respektive tre procent. Samtidigt kommer också det genomsnittliga exportpriset på plywood att stiga något.

Kartong går om exportvärdet på papper 2021 

Efterfrågan på tryckpapper och skrivpapper har sjunkit kraftigt i Europa. I Finland har nedgången av produktionen och exporten dessutom förstärkts av arbetsmarknadskonflikterna i början av året samt minskningen i produktionskapaciteten. Nästa år kommer produktionsvolymen för papper att minska inte bara till följd av minskande efterfrågan utan också på grund av nedstängning av pappersmaskiner. Pappersproduktionen i Finland kommer enligt beräkningarna att minska med nästan 40 procent 2020–2021 jämfört med 2019. Det genomsnittliga exportpriset på papper sjunker både i år och nästa år.

Trots att pandemins omedelbara effekt var en ökning av kartongexporten blir både produktions- och exportvolymerna något mindre än i fjol. Stora Ensos kraftlinermaskin som kör igång på bruket i Uleåborg i slutet av 2020 kommer ge en märkbar ökning av produktionsvolymen av förpackningskartong nästa år. Det genomsnittliga exportpriset på kartong kommer att sjunka något nästa år genom att andelen kraftliner, som är billigare än falskartong, ökar i exporten. Överlag är utsikterna för kartong fortsatt positiva. År 2021 kommer exportvärdet på kartong att gå om papper som Finlands viktigaste skogsindustriprodukt.

Exportvolymen för massa minskar i år fem procent till följd av det dåliga marknadsläget. Då pappersmaskiner har stängts och den inhemska efterfrågan på massa är mindre än tidigare minskar produktionen av massa i Finland även mer än exporten. År 2021 kommer exporten av massa att öka fem procent tack vare ökande global efterfrågan. Det genomsnittliga priset på exporterad massa är i år betydligt lägre än i fjol. Nästa år kommer priset att gå upp, men stannar ändå långt under de bästa noteringarna.

Marknadsavverkningarna och rotpriserna backar

Coronapandemin har också påverkat efterfrågestrukturen på marknaden för rundvirke. Efterfrågan på timmer har stått sig tack vare god åtgång på träprodukter, men efterfrågan på massaved har backat till följd av minskande produktion av papper och massa.

Avverkningsuttaget i privata skogar minskar i år med 13 procent. I statens och skogsbolagens skogar är minskningen något måttligare, varigenom avverkningarna av industrivirke minskar totalt med 12 procent till 56 miljoner kubikmeter. Trots den mycket jämna utvecklingen av rotpriserna sedan slutet av 2019, kommer årsmedelvärdet för rotpriserna på timmer att sjunka 2─4 procent. Rotpriserna på massaved ligger i stort sett på samma nivå som 2019. Importen av rundvirke ökar med åtta procent.

Virkesmarknaden förväntas återhämta sig 2021 till följd av uppgång inom trävaruindustrin. Avverkningarna av industrivirke ökar med fyra procent. Rotpriserna på timmer ökar med 3–4 procent jämfört med i år. Dessutom stiger rotpriserna på massaved med 0–3 procent när produktionen av massa och kartong ökar. Importen av rundvirke förväntas vara på samma nivå som i år.

Bruttorotprisinkomsten inom det privata skogsbruket sjunker i år till 1,8 miljarder euro, men totalbeloppet kommer att öka igen nästa år då virkesefterfrågan ökar. Rörelseresultatet per hektar i de privata skogarna förväntas minska till 110 euro per hektar 2020. Ökningen i avverkningsuttaget får rörelseresultatet att öka igen 2021 till 120 euro per hektar.

Liten ökning i användningen av skogsflis och träpellets

Första halvåret 2020 var varmare än normalt, varmed användningen av skogsflis inte förväntas öka på årsnivå jämfört med ifjol. Det högre priset för utsläppsrätter inom värmeproduktionen stärker konkurrenskraften för flis och biprodukter. Användningen av skogsflis beräknas öka ett par procent 2021.

Den inhemska förbrukningen och produktionen av träpellets förväntas fortsätta att öka med några procent per år då nya pelletsanläggningar tas i bruk för att ersätta fossila bränslen.

 

Skogssektorns centrala prognosvariabler 2019–2021p.*

2019 2020p 2021p
förändring i % från föregående år
Sågade trävaror av barrträ produktion -4 -9 6
export 3 -12 8
exportpris -9 -1 3
Plywood produktion -11 -12 3
export -9 -12 9
exportpris -1 -3 1
Massa produktion 2 -10 4
export 12 -5 5
exportpris -20 -14 3
Papper produktion -14 -25 -18
export -10 -25 -18
exportpris 4 -4 -2
Kartong produktion -3 -1 13
export -2 -1 13
exportpris 1 -1 -2
Industrivirkets avverkningar -9 -12 4
Import av råvirke -1 8 0

*) Nominella prisförändringar. Källor: Skogsindustrin rf och Tullen; prognoser Luke.

 

Genomsnittliga nominella rotpriser i privatskogarna 2019–2021p.

Virkessortiment 2019 2020p 2020p/2019 2021p 2021p/2020p
€/m³ €/m³ % €/m³ %
Talltimmer 56,5 54,1 -4 56,5 4
Grantimmer 59,9 58,1 -3 60,0 3
Björktimmer 43,9 43,1 -2 44,2 3
Tallfiber 17,7 17,5 -1 17,8 2
Granfiber 19,5 19,7 1 19,7 0
Björkfiber 16,8 16,7 -1 17,2 3

Källor: Skogsindustrin rf och Luke (prognoser).

Foto: Metsä Group.