Nyheter Jordbruk, Statistik, Trädgård

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) preliminära uppgifter sysselsatte jordbruks- och trädgårdsföretagen cirka 116 000 personer år 2016. Av dem var 46 500 jordbrukare eller delägare i jordbruksföretag. I jordbruks- och trädgårdsföretagen arbetade det cirka 33 000 familjemedlemmar. Den heltidsanställda arbetskraften på gårdarna var cirka 4 000 personer. Den tillfälliga arbetskraften på gårdarna var nästan 32 000 personer.

Antalet personer som arbetar inom jord- och trädgårdsbruket har minskat med nästan en fjärdedel sedan 2013, då arbetskraften i jordbruks- och trädgårdsföretagen senast statistikfördes. I förhållande har minskningen varit störst i antalet heltidsanställda personer. Mängden familjemedlemmar som arbetar i jordbruks- och trädgårdsföretagen har också minskat markant.

Största delen av arbetet inom jord- och trädgårdsbruket utförs av jordbrukarna och deras familjer. (Foto: Seppo J. J. Sirkka)

Mängden arbete som utförs på gårdarna minskar också

– År 2016 uppgick arbetet inom jord- och trädgårdsbruket totalt till cirka 60 000 årsverken. Arbetskraften i jord- och trädgårdsbruket har minskat med nästan en femtedel sedan 2013, berättar överaktuarie Jaana Kyyrä på Luke.

Relativt sett var minskningen störst i det arbete som utförts av heltidsanställda. Däremot har den tillfälliga arbetskraften ökat.

Största delen av arbetet utförs av jordbrukarna och deras familjer

Jordbrukare, delägare i jordbruksföretag och deras familjar gör nästan 80 procent av arbetet inom jord- och trädgårdsbruket. Heltidsanställda gör sex procent och den tillfälliga arbetskraften gör nästan nio procent av arbetet.

Användningen av arbetskraft efterfrågades i strukturundersökningen

Användningen av arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen efterfrågades av gårdarna under vintern 2016–2017 i samaband med datainsamlingen för strukturundersökningen. De uppgifter som nu publiceras är preliminära. De slutliga resultaten publiceras 2018.