Nyheter Skog, Statistik

År 2018 användes totalt 252 miljoner euro för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten, vilket är tre procent mer än året innan. Pengarna som lades ner på skogsvårdsarbetet ökade från föregående år med fyra procent till 230 miljoner euro. För skogsförbättringsarbeten användes 22 miljoner euro, vilket är åtta procent mindre jämfört med året innan. (Deflation: partiprisindex).

– Plantbeståndsvården och iståndsättningen av ung skog upptog 80 miljoner euro, det vill säga cirka en tredjedel av kostnaderna, konstaterar Eeva Vaahtera, överaktuarie på Naturresursinstitutet.

För skogsodling användes 58 miljoner euro. Arbeten för preparation av förnyelsearealen, hyggesrensning före slutavverkning och markberedning, krävde 41 miljoner euro. Kostnaderna för skogsförbättringsarbeten, det vill säga iståndsättningsdikning, samt skogsvägar uppgick till 22 miljoner euro.

– År 2018 utfördes skogsvårdsarbeten på 691 000 hektar. Då vårdades 136 000 hektar plantskog och 49 000 hektar ungskog. Arealen för plantskogsvården krympte med sju procent jämfört med året innan, medan arealen för iståndsättning av ung skog ökade med 13 procent, berättar Vaahtera.

Plantskogsvården utfördes nästan uteslutande som manuellt arbete med röjsåg. Markberedningsarealen var lika stor som föregående år, 105 000 hektar. Den vanligaste markberedningsmetoden var högläggning som utgjorde tre fjärdedelar av den bearbetade föryngringsarealen.

Plantering fortfarande den vanligaste skogsodlingsmetoden

Skogsodlingsarealen minskade med sju procent jämfört med året innan, till 96 000 hektar.  Av skogsodlingsarealen utgjorde 77 procent plantering och 23 procent sådd. Av planteringsarealen var 68 procent gran, 29 procent tall och 3 procent björk.

Utifrån anmälningarna om användning av skog uppskattades avverkningsarealen till 794 000 hektar. Arealen för gallringar och avverkning av frö- och skärmträd var 573 000 hektar, totalt 72 procent av avverkningsarealen. På drygt en femtedel av avverkningsarealen genomfördes kalavverkning. På 37 000 hektar genomfördes avverkning med naturlig förnyelse, vilket utgjorde fem procent av den totala avverkningsarealen.

Thomas Lindblad – Thomas Skog & Trädgård, Ekenäs. Viivästynyt taimikonhoito, raivaus.

Information om statistiken

Naturresursinstitutets statistik för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten omfattar arbeten i privata skogar, skogar i bolagsägo och statens skogar. Uppgifter om arbetsvolymer, enhetskostnader och totala kostnader samlas in genom enkätundersökningar. Statistikmaterialet består av uppgifter för de största aktörerna inom branschen samt systematiskt utvalda skogsserviceföretag. Statistiken innehåller inte privatskogsägarnas på egen hand utförda arbeten i sina egna skogar, eftersom dessa inte förmedlas till statistiken via det material som samlas in från företag som erbjuder skogstjänster.

Läs också