Nyheter Jordbruk, Statistik, Trädgård

Enligt jordbruks- och trädgårdsföretagsregistrets preliminära resultat fanns det år 2017 ungefär 48 600 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. De slutliga statistiska resultaten publiceras i början av maj.

Antalet gårdar minskade med över 1 000 jämfört med 2016. Andelen gårdar som upphört med verksamheten har redan länge varit 2–3 procent per år. Gårdarnas genomsnittliga åkerareal var 46 hektar. Den ökade med en hektar från 2016.

Antalet gårdar minskar i jämn takt. (Foto: Pixabay)

Övrig växtodling blir vanligare

År 2017 var spannmålsodling fortfarande den vanligaste produktionsinriktningen, men övrig växtodling ökar i snabb takt. Övrig växtodling är gårdens huvudsakliga produktionsinriktning, om cirka två tredjedelar av gårdens ekonomiska avkastning kommer från till exempel oljeväxter, vall eller kummin.

– Om trenden fortsätter är övrig växtodling i år gårdarnas vanligaste huvudsakliga produktionsinriktning. En förändring förutsätter att priserna på spannmål stiger, berättar Jaana Kyyrä, överaktuarie på Naturresursinstitutet.

Husdjursskötsel som huvudsaklig produktionsinriktning minskar fortfarande. År 2017 hade cirka en fjärdedel av gårdarna husdjursskötsel som huvudsaklig produktionsinriktning. Mjölkproduktion var den överlägset vanligaste huvudsakliga produktionsinriktningen inom husdjursskötseln: cirka 6 700 gårdar hade den som huvudsaklig produktionsinriktning.

Familjeodling var fortfarande den vanligaste gårdsformen

Av jordbruks- och trädgårdsföretagen i Finland var 86 procent fortfarande familjeodlingar. Antalet gårdar i aktiebolagsform var mindre än 1 000, vilket är under två procent av alla gårdar. Andelen jordbrukssammanslutningar var knappt nio procent och dödsbodelägarna ägde mindre än tre procent av gårdarna.

– Antalet gårdar i aktiebolagsform har ökat med bara tio från 2016. Sedan början av 2018 har bolagiseringen av gårdar gjorts lättare genom att befria gårdarna från överlåtelseskatten på fyra procent. Det blir intressant att se på vilket sätt befrielsen påverkar antalet gårdar i aktiebolagsform, säger Kyyrä.

Medelåldern för jordbrukare var 53 år

År 2017 var medelåldern för jordbrukare 53 år. Jordbrukare på aktiebolag hade den lägsta medelåldern, 48 år. De äldsta jordbrukarna ansvarar för skötseln av gårdar som ägs av dödsbon. Deras medelålder var 59 år. Medelåldern för familjejordbrukare var 52 år.

– Antalet jordbrukare som har fyllt 65 år håller på att öka. I alla andra årsklasser minskar antalet jordbrukare. Dessa siffror vittnar om att det finns allt färre jordbrukare som inleder skötsel av en gård och att det i alla årsklasser finns jordbrukare som lägger ned en gård, förklarar Kyyrä.

Bakgrund till statistiken

Statistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur innehåller information om antalet jordbruks- och trädgårdsföretag, typer av markanvändning, produktionsinriktning och odlare i Finland. Statistiken ger en övergripande bild av jordbruks- och trädgårdsekonomins ägar- och produktionsstruktur samt odlarnas antal och åldersstruktur. Statistiken erhålls främst från landsbygdsförvaltningens register. De uppgifter som publiceras här är preliminära.

Detaljerad information och statistiska tabeller finns i tjänsten stat.luke.fi/sv.

Läs också