Nyheter Vilt

Utifrån Naturresursinstitutets stamuppskattning ökar björnstammen i Finland svagt. Det totala antalet björnar uppskattas uppgå till 2 130–2 260 individer före jaktsäsongen 2018.

Antalet separata björnkullar 2017 var enligt uppskattningar 201–232, en ökning med sju procent jämfört med 2016. Antalet björnar har ökat främst inom området för Finlands viltcentral i Sydöstra Finland. I övriga Finland är förändringarna lokala och mindre.

Uppskattningen av björnstammen bygger på de observationer om kullar som rovdjurskontaktpersonerna har fört in i Tassu-informationssystemet. År 2017 lagrades 1 639 observationer där man hade sett minst en vuxen björn och minst en unge under ett år. Under de senaste fem åren har observationerna om kullar ökat med 52 procent.

Utifrån de lagrade observationerna beräknas antalet separata kullar genom att jämföra antalet observerade ungar, avstånden mellan observationerna och de observerade björnspårens storlekar samt genom att beakta forskningsdata om björnens biologi.

Mer information om uppskattningen av björnstammen och björnobservationer finns på Riistahavainnot.fi. Den senaste uppskattningen av björnstammen finns på samma webbplats.

Naturresursinstitutet gör sådana stamuppskattningar och prognoser som behövs för en hållbar reglering av vilt- och fiskbestånden och tar fram sådan statistik över fällda djur som behövs för regional och tidsmässig reglering.