Nyheter Miljö, Skog

Naturresursinstitutet (Luke) förutspår att björkblomningen blir relativt svag i hela landet. Det innevarande året är det tredje året i rad då björkblomningen är måttlig. Under de fyra decennier som uppföljning av björkhängen har gjorts har det aldrig tidigare observerats något liknande. Även granblomningen är svagare än genomsnittet i en stor del av landet.

– Det finns flera olika orsaker bakom björkens svaga blomning. Blomningen påverkas t.ex. av väderleksförhållandena under de vegetationsperioder som föregår blomningen, det fysiologiska tillståndet för  björken och egenskaperna på de olika växtplatserna, berättar forskare Tatu Hokkanen på Luke.

Glasbjörkarna som trivs bättre på fuktiga växtplatser ser ut att blomma betydligt rikligare i vår än vårtbjörkarna vilkas blomning verkar bli mycket svag.

Björkpollen kan spridas till Finland genom fjärrtransport med sydliga luftströmmar, vilket eventuellt kan förvärra pollenallergikers symptom. Fjärrtransporter brukar nå Finland senast i mitten av april, två–tre veckor innan de inhemska björkarna börjar blomma.

Bild 1. Mängden hanhängen i observationsbestånden för fröskörd 1979–2017.

 

Bristen på granfrö kommer troligen att fortsätta

Under våren 2017 är granens fröfällning relativt svag i hela landet (bild 2).

Bild 2. Prognos för granens fröskörd för våren 2017.
Bild 3. Prognos för tallens fröskörd för våren 2017.

De dåliga fröåren har lett till en oroväckande minskning i frölagren för gran och någon betydande förbättring är inte att vänta i år heller. Enligt knoppanalyser ser granblomningen ut att bli relativt svag i år. I sydvästra Finland och ställvis även i övriga södra Finland kan granblomningen bli rikligare. De frön som utvecklas vid blomningen i vår fälls under våren 2018.

Tallblomningen förväntas bli riklig i norra Finland

Under våren 2017 är tallens fröfällning något svagare än genomsnittet i största delen av Finland. De största kottmängderna påträffas i södra Finland och längs västkusten (bild 3).

Enligt den preliminära prognosen kommer fröskörden för tall under våren 2018 att bli riklig i södra Finland och möjligen även i mellersta Finland. I landets norra delar förväntas fröskörden däremot bli relativt svag. De skogsägare som vill dra full nytta av den rikliga skörden i södra Finland bör genomföra avverkning med sikte på naturlig förnyelse med markberedning senast under senhösten 2017.

Enligt knoppanalyser förutspås en relativt riklig tallblomning i Lappland i vår. Om den tvååriga fröutvecklingen efter blomningen är gynnsam, kan fröskörden på våren 2019 bli riklig. Fröskörden i södra och mellersta Finland kommer troligen att bli svagare.

Luke följer årligen våra vanligaste skogsträdarters blomning och kottskörd i specifika observationsbestånd för fröskörd samt gör mikroskopiska knoppanalyser av barrträdens blomning. Den senaste prognosmetoden är prognosmodeller för fröskörd, som grundar sig på väderfaktorer. Uppföljningsresultaten, modellerna och prognoserna ger information som bland annat kan utnyttjas inom skogsföryngring och fröförsörjning.