Nyheter Fisk, Vilt

Den nya lagen om fiske som trädde i kraft i början av året ålägger innehavare av fångstredskap att underrätta Naturresursinstitutet (Luke) om säl eller tumlare har fastnat i fångstredskapet. Skyldigheten att anmäla bifångst gäller såväl yrkesfiskare som fritidsfiskare. Nu kan du göra anmälan om bifångst elektroniskt på https://lomakkeet.luke.fi/hylje?lang=sv.

Förutom gråsäl och östersjövikare bör anmälan göras över saimenvikare som fastnat i fångstredskapet. Anmälningar som gäller saimenvikare förmedlas även till Forststyrelsen, som ansvarar för skyddet av arten.

Internationella konventioner ålägger Finland att samla information om oavsiktliga bifångster inom fisket. Att anmäla bifångster är en del av det övervakningssystem som förutsätts i habitatdirektivet. Informationen används för bedömningen av bifångstdödlighetens betydelse för bestånden av säl och tumlare samt vid bedömningen av vilken skada sälar orsakar fisket.

I Naturresursinstitutets webbtjänst kan man också göra en frivillig anmälan om sälobservationer och om döda sälar som påträffats på andra ställen än i fångstredskap.  Anmälningar om observationer av sälar och tumlare är till nytta när man uppskattar storleken på bestånden och vart bestånden har spridit sig. Uppföljningen av den övriga dödligheten än bifångstdödligheten hjälper återigen till att skapa en bild av eventuella förändringar i sälarnas dödlighet.

Lagen om fiske 379/2015, 62 §, http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150379#L6P62