Inlägg Miljö, Skog

Luke bedömer att man med Metso, programmet för den biologiska mångfalden i Södra Finland, har lyckats skydda många värdefulla skogsobjekt.

Hurdana är naturvärdena i Metso-objekten och hur motsvarar de programmets mål? Naturresursinstitutet (Luke) har tagit reda på saken och kartlagt objekt i Nyland, Norra Savolax, Södra Österbotten och i Kuusamo samt ett fåtal objekt i Sydöstra Finland.

I valet av områden som ska skyddas används naturvetenskapliga urvalsgrunder. Enligt undersökningen fyller de sitt uppdrag mycket väl.

kuva1_juha-siitonen
En ogallrad fläck med ödemarksskog i ett klipplandskap är ett Metso-objekt av god kvalitet i Södra Österbotten. På de stora asparna växer hotad lunglav. (Foto: Juha Siitonen / Luke)

I de bästa områdena, de av så kallad första klass, fanns det klart fler tick- och skalbaggsarter än i områden av andra och tredje klass.

”För genomförandet av Metso är detta ett uppmuntrande och viktigt resultat. Eftersom urvalskriterierna fungerar kan vi även i fortsättningen lita på att vi med dem kan välja ut bra objekt att skydda”, konstaterar Lukes forskare Juha Siitonen om resultaten.

De inventerade objekten var mycket olika sinsemellan. Bland objekten fanns det stora och små områden samt objekt med många eller få utrotningshotade arter. Det förekom även skillnader mellan och inne i de geografiska områdena.

”I fortsättningen borde man prioritera de bästa, dvs. stora och högklassiga skyddsobjekt, i stället för att skydda små remsor. Då är skyddet mest effektivt med tanke på programmets mål”.

I Kuusamo fanns det i områden av första klass nästan tio gånger fler arter än i Nyland, Norra Savolax och  Södra Österbotten. Objekten i Södra Österbotten var de svagaste.

”Detta torde förklaras med att skogen i Södra Österbotten har utnyttjats länge och intensivt. I Kuusamo har det bevarats skogar med många utrotningshotade arter.

I Sydöstra Finland inventerades endast tre objekt, men de kunde jämföra sig med objekten i Kuusamo. Utrotningshotade arter sprider sig sannolikt från skogarna med murkna träd på ryska sidan till Sydöstra Finland.

”Utifrån detta lönar det sig att betona skydd särskilt i Sydöstra Finland och i områden nära gränsen. Där förekommer arter som inte påträffas i övriga delarna av Södra Finland. ”

Ett värdefullt Metso-objekt är till exempel strandens aspdunge med flera murkna träd. (Foto: Juha Siitonen / Luke)

”Det lönar sig ännu inte att dra slutsatser som att skyddet inte skulle löna sig till exempel i Södra Österbotten”, betonar Siitonen. Detta skulle leda till att områden med ett redan minskat biologiskt mångfald skulle ha det ännu sämre.

Resultaten visar att Metso-programmet fungerar och att programmet tryggar ekologiskt högklassiga objekt.

”Det hittas områden att skydda och skogsägarna erbjuder gärna objekt”, säger forskare Terhi Koskela på Luke.

Nedskärningen av programmets finansiering orsakar problem. Siitonen och Koskela uppskattar att man med de nuvarande resurserna inte kan uppnå de hektarmängder med skyddade områden som man ställt upp som mål inför 2025.

 

Vad är METSO?

  • Metso är handlingsplanen för skogarnas biologiska mångfald i Södra Finland
  • Syftet med handlingsplanen är att stoppa tillbakagången i de skogiga naturtyperna och skogsarterna och etablera en gynnsam utveckling för den biologiska mångfalden före 2025
  • Skyddet är frivilligt och skogsägarna betalas en ersättning för skyddet
  • Skogen kan skyddas tidsbundet eller bestående eller också kan den biologiska mångfalden gynnas med vård av naturen
  • Programmet utförs av NTM-centralerna och Finlands skogscentral på privata marker och av Forststyrelsen på statens mark
  • www.metsonpolku.fi

 

Text: Maarit Perkonoja, Luke

Bilden i övre kanten: Juha Siitonen / Luke

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 14 November 2016.

Läs också

Nyheter

Inga nyheter om detta ämne

Blogginlägg

Inga blogginlägg om detta ämne