Naturresursinstitutet ansvarar för forskning i och utveckling av mätningen av virke. I uppgiften ingår att utfärda föreskrifter om de allmänna omräkningstal som används vid mätning av virke. De officiella mätare som arbetar vid Naturresursinstitutet utövar tillsyn över att bestämmelserna i lagen om mätning av virke följs, förrättar inspektionsmätningar och löser genom en officiell mätning tvister som gäller mätning av virke.

Med mätning av virke avses mätning av kvantitet och kvalitet för oförädlat virke för bestämmande av försäljningspris (överlåtelsemätning), lön (arbetsmätning) eller bestämmande av entreprenadsummor (entreprenadmätning).

Med oförädlat virke avses virkessortiment som framställts av alla träddelar, dvs. stam, bark, stubbar, rötter och kvistar, oavsett vilket användningsområdet är. Till oförädlat virke räknas därmed exempelvis olika former av massaved som används av massa- och pappersindustrin, timmer som används av såg- och fanerindustrin och energived som används av energiindustrin. Som oförädlat virke räknas också industriflis och -spån som produceras inom sågindustrin.

Omräkningstal vid mätning

Föreskrifter om de allmänna omräkningstal som används vid mätning av virke meddelas av Naturresursinstitutet (14 § i lagen om mätning av virke). Befogenheten att ge föreskrifter är begränsad till det tekniska genomförandet och omfattar i praktiken omräkningstal och föreskrifter gällande användningen av dessa. Omräkningstalen gäller exempelvis omvandling mellan ram- och fastvolym eller vikt, länk till omräkningstalen (pdf, på finska).

Inspektion av fabriksmätning av virke

Med fabriksmätning avses en grundmätning (överlåtelse-, arbets- eller entreprenadmätning) som sker på en särskild mätstation, förädlingsplats eller terminal. Merparten av mätplatserna för fabriksmätning är platser där virke tas emot vid sågverk samt massa- och pappersbruk.

Vid inspektionsmätning av fabriksmätningar utreds om kraven i lagen om mätning av virke iakttas. Syftet är att se till att fabrikernas egen virkesmätningsorganisation fungerar och att mätningarna ger rätt resultat. Grunden för en inspektion av fabriksmätning är en anmälan om fabriksmätning som fabriksmätaren är skyldig att lämna in till Naturresursinstitutet.

Anmälan om fabriksmätning, blankett (pdf, på finska)

  • Anmälan om fabriksmätning ska skickas som bilaga per e-post till tehdasmittausilmoitus(at)luke.fi. Anmälan går till registratorskontoret och de officiella mätarna vid Naturresursinstitutet.
  • Om anmälan om fabriksmätning skickas per post är adressen följande: Naturresursinstitutet, PB 2, 00791 Helsingfors

Över en inspektionsmätning upprättas det ett protokoll, som innehåller den officiella mätarens beslut. Den officiella mätarens beslut kan överklagas genom besvär hos virkesmätningsnämnden.

Närmare bestämmelser om inspektion av fabriksmätning av virke finns i 6 kap. i lagen om mätning av virke.

Officiell mätning

En part i en mätning kan ansöka om officiell mätning. Ansökan görs för att lösa tvister som gäller en grundmätning (överlåtelse-, arbets- eller entreprenadmätning).

En begäran om officiell mätning kan framföras genom att lämna in en ansökan till registratorskontoret vid Naturresursinstitutet. Ansökan ska lämnas in senast 14 dagar efter det att parten har fått del av mätresultatet. Om parten redan har godkänt mätresultaten kan en officiell mätning inte längre begäras.

En officiell mätning förrättas, om

  1. parterna är oense om mätresultatet eller om någon faktor som inverkar på mätresultatet.
  2. parterna är oense i frågor som har avtalats om mätningen.
  3. en av parterna inte deltar i mätningsförrättningen på överenskommet sätt.

En officiell mätares beslut kan överklagas genom besvär hos virkesmätningsnämnden. Besväret ska skickas till mätningsnämndens ordförande.

Närmare bestämmelser om officiell mätning av virke finns i 5 kap. i lagen om mätning av virke.

Nyheter

Inga nyheter om detta ämne

Blogginlägg

Inga blogginlägg om detta ämne