Naturresursinstitutets konjunkturrapport för skogssektorn ger information om skogssektorns omedelbara framtidsutsikter. Rapporten utarbetas en gång om året, i oktober, och uppdateringar av prognoserna i rapporten publiceras i maj–juni i ett konjunkturmeddelande om skogssektorn.

I konjunkturrapporten för skogssektorn granskar Naturresursinstitutets experter vilka effekter de kortsiktiga förändringarna i den internationella affärsmiljön har på Finlands export av skogsindustriprodukter samt därigenom på virkesmarknaden och skogsbruket.

I rapporten presenteras väl underbyggda prognoser för finska skogsindustriprodukters exportvolymer och -priser, skogsindustrins produktion, råvirkesavverkningen och -priserna, skogssektorns arbetskraftsutveckling samt skogsindustrins och det privata skogsbrukets lönsamhet.

Av det mest centrala innehållet i konjunkturrapporten för skogssektorn utarbetas ett engelskspråkigt sammandrag.

Inhemsk och internationell efterfrågan på prognosuppgifter

De kortsiktiga prognosuppgifterna i konjunkturrapporten för skogssektorn kan utnyttjas av bland annat skogsägare, skogsindustriföretag, skogsbrukare, läroanstalter, banker samt ansvariga för skogsbruket inom kommuner och städer. Ministerier, till exempel Jord- och skogsbruksministeriet samt Arbets- och näringsministeriet, använder prognosuppgifterna som stöd för politiska beslut.

De experter som utarbetar konjunkturrapporten för skogssektorn ansvarar också för den årliga landrapport om den finska skogssektorns nuläge och kortsiktiga utvecklingsutsikter som ska tillställas FN/ECE.

Konjunkturrapporten för skogssektorn stärker Naturresursinstitutets strategiska forskning när det gäller forskning i växelverkan mellan samhället och skogssektorn.

Äldre konjunkturrapporter och -meddelanden finns på finska i Naturresursinstitutets publikationsarkiv.