Hoppa till huvudinnehållet

Ansvarsmedvetande

I enlighet med Naturresursinstitutets strategi generar vi välbefinnande och en hållbar framtid från förnybara naturresurser. Med vår forskning skapar vi värde och lösningar för våra kunder och för samhället. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och våra verksamhetsmodeller samt ser till att verksamheten är kvalitativ, hållbar och ansvarsmedveten samt etisk.

Naturresursinstitutet bedriver forskning, myndighetsuppdrag och statistikframställning på ett opartiskt, oberoende, ärligt och ansvarsmedvetande sätt samt i enlighet med forskningsetiska normer. Vi arbetar såväl för ett balanserat genomförande av hållbarhetsdimensionerna som för samhällsansvar.

Naturresursinstitutet har identifierat de fem av FN:s globala mål för hållbar utveckling som är mest relevanta för oss och vilka vi genom vår forskning och annan verksamhet vill främja. Vi förbinder oss att följa upp framstegen inom de valda målen fram till utgången av innevarande strategiperiod 2025.

Bildtext: Naturresursinstitutet har identifierat följande fem av FN:s globala mål som de mest relevanta för sin verksamhet: Ingen hunger, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna, Hav och marina resurser, Ekosystem och biologisk mångfald.

Ansvarsprinciperna

Naturresursinstitutets Uppförandekod utgör fundamentet för vår ansvarskännande verksamhet och anger de etiska riktlinjer som styr vårt arbete. Ansvarsmedvetenheten i forskningen säkerställs genom Naturresursinstitutets åtagande att iaktta Forskningsetiska delegationens anvisningar.

Från och med 1 januari 2022 har Naturresursinstitutet ett expertråd för etiska frågor, som bistår institutets ledning i frågor av etisk natur, och en etikdelegation inom naturvetenskaper, som övervakar forskningen, som genomförs i naturmiljöer och bygger på empiriska data, bland annat utifrån EU-principen om att inte orsaka betydande skada (”do no significant harm”, DNSH).

Naturresursinstitutets mål är att bygga en internationell, diversifierad och till sin kompetens sektorsövergripande, jämställd och jämlik arbetsgemenskap. Naturresursinstitutets jämställdhets- och jämlikhetsplan stödjer uppnåendet av institutets strategiska mål och fullgör institutets skyldigheter enligt lagstiftningen om jämställdhet och jämlikhet.

Målen för ansvarsmedvetenhet och hållbar utveckling

Tema

Mål

Åtgärder

Forskning och hållbar utveckling

Ansvarsmedveten och etisk forskning

 • År 2021 fattade vi beslut om att inrätta ett expertråd för etiska frågor och en etikdelegation inom naturvetenskaper.
 • Vi arbetar för ansvarsmedveten vetenskap på Naturresursinstitutet genom utbildning och kommunikation. Därtill uppdaterar vi vår uppförandekod och våra andra anvisningar.
 • Under 2022 drar vi upp riktlinjer för Naturresursinstitutets långsiktiga försöksverksamhet i forskningsskogar enligt EU-principen om att inte orsaka betydande skada.

Vår forskning bidrar till uppfyllelsen av de valda Globala målen

 • Vi publicerar årligen 1) åtta syntesrapporter inom olika forskningsområden och 2) åtta policyrekommendationer till beslutande organ.
 • Våra forskningspublikationer under året stödjer de fem globala mål som vi har valt att fokusera på. Vi mäter framstegen genom att följa upp antalet forskningspublikationer inom respektive mål.

Ekologisk hållbarhet

Naturresursinstitutets miljöprogram

 • År 2022 lanserar vi ett miljöprogram för Naturresursinstitutets forskningsmiljöer.
 • Vi ställer upp mål för minskningen av koldioxidavtrycket från vår forskningsinfrastruktur och utvecklar beräkningen av institutets totala koldioxidavtryck 2022.

Social hållbarhet

Arbetshälsa

 • År 2021 lanserade vi ett program för arbetshälsa
 • Vi ser till att betygen för arbetstillfredsställelse och chefsarbete är fortsatt höga i personalundersökningen.

Attraktiv arbetsplats

 • Vi är en av de attraktivaste arbetsplatserna inom naturresurssektorn även i framtiden.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomistyrningen är ansvarsfull och proaktiv

 • Vi vidtar åtgärder för att Naturresursinstitutets ekonomi ska hållas i balans och att vi ska kunna tillgodose kundernas förväntningar.
 • Kundtillfredsställelsen är fortsatt god (NPS > 50).
 • Finansieringen och utgifterna hålls i balans; vi lyckas öka den externa finansieringens täckning av de totala utgifterna.

Naturresursinstitutet stödjer välfärden i regionerna

 • Naturresursinstitutet skapar arbetstillfällen runt om i Finland
 • Naturresursinstitutet genererar välfärd i regionerna genom att medverka i regionala projekt (mäts som antalet projekt)