Den viktigaste uppgiften för forskningsprogrammet för myndighets- och experttjänster är att tillhandahålla verkningsfull och kvalitativ information samt tjänster och sakkunskap för beslutsunderlag. Programmet sköter Naturresursinstitutets myndighetsuppdrag.

Programmet tar fram information, verktyg och lösningar för följande teman:

  • Uppföljning av naturresurser: Uppföljningar av vilt, fisk och renbetesmarker samt vissa skadeinsekter, Samordning av uppföljningen av främmande arter, Riksskogstaxering, Inventering av växthusgaser, Matsvinn och mätning av livsmedelsavtall, EU:s prisövervakning av jordbruksprodukter samt Uppföljningar av miljökonsekvenserna av skogs- och jordbruket och Uppföljning av den marinbiologiska mångfalden
  • Datainsamling, Lönsamhetsberäkningar och lönsamhetsbokföring samt Prognoser och simuleringar för jord- och trädgårdsbruket
  • Program för genetiska resurser och genresursarbete: Skog, Trädgårdsväxter, Husdjur och Fiskar
  • Förädlingsprogram: Skog, Trädgårdsväxter och Fiskar
  • Vattenbruk: Kontraktsodling av ädelfisk, Fiskevårdsskyldighet i Enare träsk
  • Översikter över bioekonomin: Skogssektorn, Jordbruk och livsmedelsekonomi och Fiskeri
  • Granskningar, testningar och rekommendationer: Växtskyddsmedel, Växtsorter, ATP-certifiering, Beräkning av utfodringsvärde, Officiell mätning av virke
  • Djurens välfärdscentral