Primärproduktionsverksamheten är i ett brytningsskede. Lantbruks- och fiskerinäringarna kämpar med problem inom produktivitet, lönsamhet och uthållighet, och de viktigaste frågorna inom skogsbruket är en tillräcklig virkesproduktion och å andra sidan ett hållbart skogsutnyttjande. Forskningsprojektets utmaningar är tryggande av en tillräcklig primärproduktion och en hållbar förbättring av lönsamheten.

Programmet erbjuder lösningar

  • Via utveckling och förnyelse av primärproduktionen genom att göra en hållbar övergång möjlig. 
  • Via utvärdering av nyttan med möjliga teknologier och ibruktagningav dessa inom primärproduktionen och dess värdekedjor.

Förteckningen nedan är en sammanställning av nyhetsinslag, artiklar, blogginlägg och projekt i anslutning till programmet.