En sund jordmån och tillväxande biomassa binder effektivt kol och näringsämnen, medan däremot markanvändningssektorn alstrar utsläpp till luften jordmånen och vattendragen. 

Markanvändningssektorn spelar en betydande roll genom att stävja klimatförändringen och hejda vattenmiljöns allt sämre tillstånd som försvåras av markanvändning och primärproduktion och ytterligare av klimatförändringen. Programmets utmaning är att bemästra den globala klimatkrisen och dess effekter på ekosystemen.

​ ​Programmet erbjuder lösningar:

  • Att inom markanvändningssektorn ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart stävja klimatförändringen.  
  • Att upprätthålla produktiviteten och diversiteten i jordmånen och övriga substrat och förstärka deras kolsänkor.  
  • Att kontrollera effekterna på vattenmiljöerna inom Östersjöns avrinningsområde​.

Förteckningen nedan är en sammanställning av nyhetsinslag, artiklar, blogginlägg och projekt i anslutning till programmet.

No results