”Finland är ett kluster inom skogsbioekonomi. I Finland vårdar och utnyttjar vi skogsresurser på ett lönsamt och hållbart sätt. Vi kan lyckas i detta arbete när vi beaktar bioekonomins och den biologiska mångfaldens behov, hejdandet av klimatförändringar och anpassningen till klimatförändringar.”, forskningsprofessor Tuula Packalen.

Skogar behövs för att de binder koldioxid och för att de på så sätt förebygger klimatförändringar. Vi vill ersätta icke-förnybara råvaror med förnybar träbiomassa. Dessutom blir skogsnaturen allt viktigare när det gäller att tillhandahålla immateriella tjänster. Vi tillhandahåller information i syfte att trygga skogstillväxten och den biologiska mångfalden i ett föränderligt klimat. Vi tar fram lösningar för att förädla nya hållbara produkter, energi och tjänster av bioråvara, och främjar produktions- och förädlingsprocesser som utnyttjar en cirkulär ekonomi.