Med temat Boreal grön bioekonomi stöder vi ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser i en snabbt föränderlig omvärld.

Vårt mål är att trygga en stabil produktion av biomassa i skogen och i odlingslandskapet som kan utnyttjas som råvara för nya produkter, inom energiförsörjningen samt att ta fram olika serviceformer utgående från råvarorna och att utveckla processer inom produktion och förädling för den gröna bioekonomin. Vårt mål är att trygga mångfalden i ekosystemen i skogen och på åkrarna och att utveckla en flexibel planering av biomassautnyttjandet.