Inlägg Miljö, Skog

Ny tjänst för bedömning av markanvändningsbeslutens konsekvenser för virkesproduktion och andra ekosystemtjänster.

Data från riksskogstaxeringarna får i allmänhet mest synlighet i den offentliga debatten när den handlar om virkesuttaget i skogarna. Ibland går diskussionens vågor höga om hur mycket virke som det egentligen går att avverka.

Naturresursinstitutets scenarier, som bygger på data från riksskogstaxeringarna, ger ett underlag både för den offentliga debatten och för industrins investeringsplaner.

Syftet med att ta fram olika scenarier är att underlätta samhällsdebatten.

Resultaten av riksskogstaxeringarna kan också användas i en större utsträckning vid bedömningen av planläggningens konsekvenser. (Bild: Erkki Oksanen)

”Scenarierna är inga avverkningsplaner som Naturresursinstitutet har fastställt, utan de är avsedda för att åskådliggöra olika möjligheter för användning av skogarna”, påpekar specialforskare Hannu Hirvelä på Naturresursinstitutet.

Ett av scenariona är högsta nettoresultat, där avkastningen från virkesproduktionen maximeras. Scenariot anger den maximala virkesmängd i ekonomiskogarna som kan avverkas på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Däremot tar scenariot inte hänsyn till hållbarheten i virkesproduktionen. Det maximala hållbara virkesuttaget beskrivs i ett separat scenario.

”Differensen mellan de två kalkylerna anger hur mycket kravet på hållbar virkesproduktion påverkar det maximala virkesuttaget”, säger Hannu Hirvelä.

Resultaten av riksskogstaxeringarna kan också användas i en större utsträckning vid bedömningen av planläggningens konsekvenser. I detta syfte har Naturresursinstitutet lanserat tjänsten VMIKaaVa (på finska) där bland annat virkesanvändarna och planläggarna kan ta del av resultaten från RST.

”I tjänsten kan man hämta bakgrundsdata för utarbetandet av planläggning och planer, bland annat om hur redan fattade markanvändningsbeslut påverkar virkesproduktionen och andra ekosystemtjänster”, säger specialforskare Leena Kärkkäinen på Naturresursinstitutet.

VMIKaaVa är den första riksomfattande tjänsten för bedömning av konsekvenserna av markanvändningsbeslut för användningen av skogarna.

”En ny detaljplan kan ha såväl positiva som negativa konsekvenser för virkesproduktionen, landskapet eller till och med blåbärsskörden. Planbegränsningarna är speciellt viktiga i Nyland och Egentliga Tavastland.”

Text: Heikki Hamunen
Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 22.3.2021

Läs också