Bloggartiklar Terhi Koskela Miljö, Skog

Det finns många och olika slags skogsägare i Finland. Skogsägare kan bo på landet eller i staden, vara unga eller gamla, äga en liten areal eller en stor areal.

För någon är det viktigaste med skogsägandet att få slappna av med jakt eller bärplockning. För den andra är skogen främst en ekonomisk trygghet. För den tredje är skogen en förbindelse till hemtrakten.

Det är viktigt att skogsägarna erbjuds enkla metoder för att trygga mångfalden och får råd i saken.

Att skydda naturvärdena och bevara dem för kommande generationer är något som många skogsägare anser vara viktigt. En biologiskt mångfaldig skog erbjuder goda möjligheter även för rekreation och naturiakttagelser. Det är viktigt att skogsägarna erbjuds enkla metoder för att trygga mångfalden och får råd i saken.

Under inledningsfasen av programmet METSO för skogarnas biologiska mångfald i Södra Finland 2009 hade cirka två femtedelar av skogsägarna åtminstone hört talas om METSO-programmet. Idag är motsvarande siffra cirka två tredjedelar. Det är alltjämt mycket viktigt att i skogsrådgivningen presentera de metoder METSO-programmet erbjuder, men att även hålla de övriga naturvårdsmöjligheterna framme.

METSO-programmet erbjuder många alternativ för ett frivilligt säkerställande av naturvärdena. I METSO-programmet får skogsägarna ersättning för skogsskydd. Enligt undersökningarna är skogsägarna särskilt intresserade av naturvårdsprojekt samt av att beakta naturvärdena i skogsvården och -hanteringen. Det finns även intresse för tidsbegränsade och bestående skyddsmetoder.

Viljan att säkerställa naturvärdena syns även i att skogsägarna bjuder ut många objekt för skydd av METSO-programmet. Det är viktigt att skogsägarnas intresse för frivilligt skogsskydd bevaras även i fortsättningen och att man kan svara på detta intresse.

Hektarmål för år 2025 har ställts upp för METSO-programmet.  Målet är att skydda sammanlagt 96 000 hektar som privata naturskyddsområden, som markanskaffningar åt staten samt genom tidsbegränsade fridlysningar. Dessutom är målet att trygga den biologiska mångfalden i privata skogar på sammanlagt 82 000 hektar med miljöstödsavtal och med naturvårdsprojekt. För närvarande har cirka hälften av hektarmålet uppnåtts.

Då bioekonomin utvecklas är det nödvändigt att se till att naturens mångfald bevaras och gynnas. METSO-programmets resurser har blivit mindre medan behovet för att genomföra programmet har ökat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också

Recent news about the topic

Inga nyheter om detta ämne