SOMPA-tutkimushanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.

Tuotamme uutta tieteellistä tietoa turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisesta sekä niitä säätelevistä toimista, jotta päästöjä voidaan vähentää taloudellisesti kannattavasti. Tutkimuksessa kehitettävät hillinnän keinot auttavat Suomea saavuttamaan maataloudelle, maankäyttösektorille ja metsätaloudelle asetettuja päästövähennystavoitteita tukien samalla kestävän biotalouden edistämistä. Lue lisää…

 

Ajankohtaista:

SOMPA-hankkeen policy brief: Maatalouden tukijärjestelmää kehitettävä tukemaan viljeltyjen turvemaiden ilmastokestävää käyttöä

Erityisen tehokkaita keinoja vähentää viljeltyjen turvemaiden ilmastopäästöjä ovat pohjaveden pinnan nostaminen ja kosteikkoviljely. Nykyinen maatalouden tukijärjestelmä ei kuitenkaan kannusta näiden käyttöönottoon.

Lue lisää

Tutkimus: Viljeltyjen turvemaiden ilmastopäästöt eivät vähene ilman voimakkaita toimia

Pellervon taloustutkimuksen TURVA-hanke selvitti turvemaita viljelevien maanviljelijöiden näkemyksiä turvemaiden ilmastopäästöjen vähentämisestä, päästöjen vähentämistä rajoittavista tekijöistä ja päästöjen vähentämisen kannustimista. Tutkimuksen aineisto kerättiin yhdessä Luken OPAL-Life-hankkeen kanssa ja hankkeen toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä Luken STN SOMPA -hankkeen kanssa.

Lue lisää

Metsien hiilivaraston muutokset on laitettu kartalle

Luken metsäinfo-sivustolla on julkistettu ajantasainen kartta puuston hiilivaraston kokonaismäärästä. Karttapalvelu sisältää myös aiemmin julkistetut puuston hiilivaraston muutoskarttatasot. Kartat kattavat koko Suomen ja niiden avulla voidaan paikantaa hiilivarastoltaan erilaisia metsiköitä ja alueita sekä puuston hiilivaraston muutosalueita. Kartat on tuotettu Strategisen tutkimusneuvoston (STN) rahoittamassa SOMPA-hankkeessa.

Lue lisää

Policy brief: Uuden metsätalouden kannustinjärjestelmän tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon suometsien hoidon ympäristövaikutukset

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden muodostama monitieteinen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (KEMERA) tukien ympäristövaikutuksia suometsissä. Tutkijat totesivat, että voimassa olevan rahoitusjärjestelmän tuet eivät ohjaa suometsien ilmastokestävään käyttöön ja osa tuista on ympäristölle haitallisia. aportti ja policy brief laadittiin osana Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamia SOMPA- ja IBC-Carbon-hankkeita.

Lue lisää

Uusi kv-policy brief on ilmestynyt

Peatlands in the EU – Common Agriculture Policy (CAP) after 2020 -policy brief kokoaa suosituksia koskien turvemaiden viljelyä.

Lue lisää

Maatalouden ilmastopäästöjen vähentämisen hyvistä käytännöistä ilmestynyt tietokortti

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeen asiantuntijaverkosto, jossa on mukana Sompa-hankkeen tutkijoita, on julkaissut tietokortin maatalouden ilmastopäästöjen vähentämisestä.
Lue lisää

SOMPA vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin turvemaista ja hiilinieluista

Turvemaista ja niiden ilmastoviisaasta käytöstä keskustellaan paljon. Nyt SOMPA-hankkeessa vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lue lisää

 

Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, ja Tyrsky-Konsultointi.

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto.