SOMPA-tutkimushanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.

Tuotamme uutta tieteellistä tietoa turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisesta sekä niitä säätelevistä toimista, jotta päästöjä voidaan vähentää taloudellisesti kannattavasti. Tutkimuksessa kehitettävät hillinnän keinot auttavat Suomea saavuttamaan maataloudelle, maankäyttösektorille ja metsätaloudelle asetettuja päästövähennystavoitteita tukien samalla kestävän biotalouden edistämistä. Lue lisää…

 

Ajankohtaista:

Policy brief: Uuden metsätalouden kannustinjärjestelmän tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon suometsien hoidon ympäristövaikutukset

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden muodostama monitieteinen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (KEMERA) tukien ympäristövaikutuksia suometsissä. Tutkijat totesivat, että voimassa olevan rahoitusjärjestelmän tuet eivät ohjaa suometsien ilmastokestävään käyttöön ja osa tuista on ympäristölle haitallisia. aportti ja policy brief laadittiin osana Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamia SOMPA- ja IBC-Carbon-hankkeita.

Lue lisää

Uusi kv-policy brief on ilmestynyt

Peatlands in the EU – Common Agriculture Policy (CAP) after 2020 -policy brief kokoaa suosituksia koskien turvemaiden viljelyä.

Lue lisää

Maatalouden ilmastopäästöjen vähentämisen hyvistä käytännöistä ilmestynyt tietokortti

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeen asiantuntijaverkosto, jossa on mukana Sompa-hankkeen tutkijoita, on julkaissut tietokortin maatalouden ilmastopäästöjen vähentämisestä.
Lue lisää

SOMPA vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin turvemaista ja hiilinieluista

Turvemaista ja niiden ilmastoviisaasta käytöstä keskustellaan paljon. Nyt SOMPA-hankkeessa vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lue lisää

Blogi: Metsänomistajatyöpajasta näkökulmia suometsien ilmastokestävään hoitoon ja sen kannusteisiin

Työpajatulosten sarja saa jatkoa: metsänomistajatyöpajassa pohdittiin suometsien ilmastokestävien toimenpiteiden kannattavuutta ja tarvittavia taloudellisia kannustimia sekä selvitettiin, millä perusteilla metsänomistajat päättävät metsiensä käytöstä.

Lue lisää

Blogi: Viljelijätyöpajassa pohdittiin parhaita keinoja ja kannustimia turvepeltojen ilmastopäästöjen vähentämiseksi

Vuoden 2020 ensimmäinen blogi summaa viljelijätyöpajan tuloksia: millä ehdoilla viljelijät ovat valmiita ottamaan tehokkaimpia ilmastoviisaita menetelmiä käyttöön ja mitä ohjauskeinoja tarvittaisiin.

Lue lisää

Blogi: Siirtyminen kestävään turvemaiden käyttöön Euroopassa CAP-uudistuksen myötä?

Viljelykäytössä olevien turvemaiden muuttaminen kosteikkoviljelykäyttöön tukisi EU:n päästövähennystavoitteita. Myönteiset vaikutukset vesien tilaan ja luonnon monimuotoisuuteen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautuminen ovat keskeisiä kosteikkoviljelyn etuja verrattuna muihin ojitettujen turvemaiden käyttötapoihin.

Lue lisää

Suometsien ilmastoviisas metsänhoito -tietokortti saatavilla!

Suomen metsistä neljännes on suometsiä. Suometsien maaperä on turvetta, joka hajoaa hitaasti ja tuottaa kasvihuonekaasuja – hapellisissa olosuhteissa hiilidioksidia ja hapettomissa olosuhteissa metaania. Näiden turvemailla kasvavien metsien maaperän päästöt vastaavat suuruudeltaan noin neljännestä Suomen metsien puuston hiilinielusta. Miten voi toimia suometsien kanssa ilmastoviisaasti?

Lue lisää

 

Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, ja Tyrsky-Konsultointi.

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto.