SOMPA-tutkimushanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.

Tuotamme uutta tieteellistä tietoa turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisesta sekä niitä säätelevistä toimista, jotta päästöjä voidaan vähentää taloudellisesti kannattavasti. Tutkimuksessa kehitettävät hillinnän keinot auttavat Suomea saavuttamaan maataloudelle, maankäyttösektorille ja metsätaloudelle asetettuja päästövähennystavoitteita tukien samalla kestävän biotalouden edistämistä. Lue lisää…

 

Ajankohtaista:

Tutkimus: Jatkuvapeitteisinä kasvatettavat korpikuusikot ovat hiilinielu, kun hakkuissa jätetään metsään vähintään säädösten edellyttämä puumäärä

Sovellettaessa metsänhoidon suositusten ja metsälain mukaisia harvennusvoimakkuuksia jatkuvapeitteisenä kasvatettava runsasravinteinen korpikuusikko säilyy hiilinieluna.Sovellettaessa metsänhoidon suositusten ja metsälain mukaisia harvennusvoimakkuuksia jatkuvapeitteisenä kasvatettava runsasravinteinen korpikuusikko säilyy hiilinieluna.

Lue lisää

Videoita jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta turvemailla

SOMPA-hanke on julkaissut kaksi videota jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta turvemailla. Metsänomistajille, metsäammattilaisille ja asiantuntijoille suunnatuilla videoilla kerrotaan muun muassa jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen toteutuksesta, ympäristövaikutuksista sekä kannattavuudesta.

Lue lisää

Opinnäytetyö: Hakkuiden vaikutukset sammalten biomassatuotokseen runsasravinteisissa ojitetuissa suometsissä

Sanna Stenberg tarkasteli opinnäytetyössään miten metsänkasvatuksessa toteutettavat hakkuut vaikuttavat sammalten biomassatuotokseen.

Lue lisää

Blogi: Soiden suomaa, turpeen tuomaa – metsätalouden tukijärjestelmä käännekohdassa

Metsätalouden kannustinjärjestelmää (METKA) ollaan uudistamassa. Uusi tukijärjestelmä voi ohjata suometsien hoitoa ja kehitystä vuosikymmeniksi eteenpäin. Siksi on tärkeää, että se kannustaa toimimaan viisaasti niin puuntuotannon, vesistö- ja ilmastovaikutusten kuin monimuotoisuudenkin näkökulmasta.

Lue lisää

Tutkijat suosittelevat: maatalouspolitiikkauudistus saatava edistämään ilmastoviisasta maataloutta

EU:n maatalouspolitiikkauudistus edellyttää ilmastotoimien vahvistamista myös Suomen maataloudessa. Seitsemän tutkimushankkeen yhteinen politiikkasuositus kannustaa ottamaan käyttöön päästövähennys- ja hiilensidontatoimenpiteet niin turve- kuin kivennäismailla.

Lue lisää

Jatkuvapeitteinen kasvatus taloudellisesti kannattavaa korpikuusikoissa

Luonnonvarakeskuksen, Venäjän tiedeakatemian ja Itäsuomen yliopiston uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin jatkuvapeitteisen kasvatuksen kannattavuutta suometsissä.

Lue lisää

Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Tyrsky-Konsultointi.

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto.