Määritelmät

Ruokahävikin ja elintarvikejätteen määritelmät eivät ole vakiintuneita, mutta yleisesti ottaen elintarvikejäte viittaa sekä syömäkelvottomaan että (ainakin alun perin) syömäkelpoiseen ruokaan, mitä ei hyödynnetä ihmisravintona, rehuna tai muuna arvokomponenttina (EU:n jätedirektiivi 2008/98/EY). Ruokahävikillä viitataan ihmisravinnoksi tarkoitettuun, alun perin syömäkelpoiseen ruokaan, jota ei hyödynnetä ihmisravintona, rehuna tai muuna arvokomponenttina.

Suomessa on myös keskusteltu, tulisiko ruokahävikkiin sisällyttää kaikki ihmisravinnoksi tarkoitettu ja (alun perin) syömäkelpoinen ruoka, mitä ei hyödynnetä ihmisravintona (esim. Silvennoinen ym. 2012, Hartikainen ym. 2014). Määritelmistä riippumatta on tärkeää, että eri virrat, niiden syyt ja käyttökohteet/loppusijoitus tunnistetaan. Tavoiteltavaa on, että elintarvikejäte hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Jätehierarkian mukaisesti ensisijaisesti ruoka tulisi hyödyntää ihmisravintona, ja vasta sen jälkeen korkean jalostusasteen tuotteina, rehuna ja viimeisenä vaihtoehtona energiantuotannossa. Ruokahävikin seuranta -hankkeessa täsmennetään elintarvikejätteen ja ruokahävikin määritelmiä, ja arvioidaan koko ketjun osalta sekä elintarvikejäte että ruokahävikki.