Maatalous

Karjatiloilla muodostuvat säilörehun puristenesteet, pesu-vedet sekä jaloittelualueiden ja turkistarhojen valumavedet

Säilörehusta, jaloittelutarhoista ja tarha-alueilta sekä erilaisista pesuista muodostuvia nestemääriä on tarpeen selvittää, jotta sekä ympäristölupia haettaessa että niitä myönnettäessä lupaviranomainen pystyy arvioimaan tarvittava vesien varastointi- ja käsittelykapasiteetti, ja siten varmistamaan niiden asianmukainen käsittely kotieläntiloilla ja turkistarhoilla. Tähän selvitykseen on koottu tietoa aikaisemmista julkaisuista, ympäristölupapäätöksistä sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksista. Tietopuutteiden paikkaamiseksi on käytetty myös asiantuntija-arvioita.

Yleinen, Ympäristö

Biopohjaisten eristemateriaalien LCA : Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit -projektin TP3:n tutkimusraportti

Tässä tutkimuksessa selvitettiin elinkaarianalyysimenetelmää (LCA) käyttäen kuuden eri eristemateriaalin tuotantoketjun ympäristövaikutuksia ns. kehdosta tehtaan portille. Menettely sisältää kaikkien raaka-aineiden hankinnan ja valmistuksen sekä näiden kuljetukset ketjun eri vaiheissa, kulutetun verkkosähkön ja muun energian tuotannon, tuotannossa syntyvien jätteiden käsittelyn sekä itse tuotteen tuotantoprosessin siihen pisteeseen, kun valmis tuote lähtee tehtaan portilta eteenpäin.

Maatalous

Kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinona : KUITU-hankkeen väliraportti

Tässä väliraportissa esitetään, mitä hankkeessa on saatu aikaiseksi ensimmäisen vuoden aikana. Ensi syksynä on tarkoitus levittää kuitu lopulle 65 ha:n alalle. Sen jälkeen tarvitaan ainakin vuoden seurantajakso, jotta valuma-aluetuloksista voidaan vetää johtopäätöksiä. Sen sijaan Jokioisten ruutu- ja laboratoriokokeiden tulokset ovat käytettävissä ensi vuonna.

Maatalous, Riista

Peltovahinkoarvioinnin opas poronhoitoalueelle : ohjeet vahinkoarvioprosessin toteutuksen ja havaintojen tekemiseen

Tämän oppaan laatimisen taustalla ovat maa- ja porotalouden kokemukset porojen aiheuttamista peltoviljelyvahingoista ja niiden arviointikäytännöistä. On tullut esille, että vahinkoarviointeja viljelyksille on tehty erilaisin tavoin ja käytännöin. Tämä kirjava toiminta on tuonut esille tarpeen luoda yhtenäinen arviointiprosessi opaskirjan muodossa, jossa yksityiskohtaisesti kuvataan arviointimenettely ja annetaan ohjeet arvioinnin tekemiseen.

Metsä

Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa

Työ puuhuoltoketjussa on osa toimintoketjua, joka voi ulottua hyvinkin kauas kansainvälisille markkinoille. Työn toteuttajia ovat monesti pienyritykset. Työ metsissä ja kuljetusreiteillä sijoittuu maantieteellisesti kauas, laajalle ja hajanaiselle alueelle. Työn puuhuoltoketjussa tulisi olla työhyvinvoinnin näkökulmasta kestävää, jolloin alalla työskentelevien terveydentila ei vuosien myötä vaarantuisi. Raportissa esitettyjen tulosten äärellä voidaan pohtia, onko sosiaalisen kestävyyden ulottuvuus jäänyt taloudellisen ja ekologisen kestävyyden varjoon. Joka tapauksessa tässä laajuudessa ensimmäinen koko puuhuoltoketjun työhyvinvointia selvittänyt kysely osoittaa pohjatiedot työhyvinvoinnin interventiohankkeille

Metsä

Ilmastonmuutos ja metsänhoito : Yhteenveto ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsänhoitoon

Tämä Luonnovarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä Tapiolle laatima raportti Ilmastonmuutos ja metsänhoito – yhteenveto ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsänhoitoon kokoaa suositusten uudistamisen kannalta tärkeää tutkimusnäyttöä. Raportti keskittyy kysymyksiin, miten muuttuva ilmasto vaikuttaa metsiin ja millaista on ilmastomuutokseen sopeutuva metsänhoito.