Yksityismetsätalouden kannattavuus ja metsäpolitiikan ohjauskeinot

Yksityismetsätalouden kannatta

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Yhtenä KMO:n keskeisenä päämääränä on yksityismetsätalouden kannattavuuden paraneminen sekä metsätilojen koon kasvu ja niiden kustannustehokkaan rakenteen edistäminen. Tämä on samansuuntainen tavoite Luken strategisen päämäärän ”Biomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut tuovat lisäarvoa elinkeinoille” kanssa ja se on huomioitu erityisesti Luken tutkimusagendan kohdassa ”Biomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut tuovat lisäarvoa elinkeinoille: Biotalouden kannattavuuden edellytykset”. KMO:n mukaan olisi tärkeää kehittää sellaisia menetelmiä ja mittareita, joilla voitaisiin seurata sijoitetun pääoman tuottoa yksityismetsätaloudessa. Metlassa nykyisin tehtävä yksityismetsätalouden liiketuloksen ja kannattavuuden tilastointi on tämän tavoitteen kannalta riittämätöntä, koska koko toimialan tasoinen tilastointi heijastaa lähinnä markkinatilanteen mukaista puun hintojen ja myyntimäärien vaihtelua. Tilakohtaisen kannattavuuspalvelun luomista metsätalouteen on suunniteltu kauan, mutta ongelmana on ollut tilatason kannattavuuden talousteoreettisten perusteiden ja sen mittaamiseen liittyvien käsitteiden puutteellinen määrittely. Tilakohtaisten metsävaratietojen yhdistäminen kirjanpitoaineistoon on myös ollut työlästä. Maataloudessa tilakohtaista kannattavuutta on mitattu ja analysoitu jo yli sata vuotta ja MTT:n www-pohjainen Taloustohtori on edistyksellinen maatilatalouden kannattavuuden mittaamis- ja analyysijärjestelmä. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään näitä maatila- ja yrityskohtaisia aineistonkeruu- ja laskentamenetelmiä kytkemällä automaattisesti (NettiMELAn avulla) ¬järjestelmässä mukana olevien tilojen metsävaratiedot. Näin tuotetaan metsätalouden tilatason kannattavuuden tietopalvelu, Metsätilan taloustohtori. Ajantasainen yksityismetsätalouden tilakohtaisen kannattavuuden tieto- ja analyysipalvelu on tarpeen paitsi metsätalouden vertaamisessa muihin sijoitusvaihtoehtoihin, myös metsäpolitiikan suuntaamisessa ja erilaisten ohjauskeinojen (mm. tuet ja verot) mitoittamisessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ja jakaa palveluna tietoa yksityismetsätalouden tilakohtaisesta kannattavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Hanke: i] kehittää talousteoreettisesti perustellut kannattavuusmittarit metsätalousyrityksille ja selkiyttää kyseisten mittarien käsitteellistä perustaa (TP1) ii) selvittää laadullisen haastattelututkimuksen avulla metsänomistajien näkemyksiä metsänomistamisen kannattavuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja keinoista sekä palvelutarpeista kannattavuuden parantamiseksi (TP2) iii) kohtien i ja ii tuloksiin pohjautuen kehittää osaksi Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-sivustoa metsätalouden kannattavuustietopalvelua (Metsätilan taloustohtori) (TP2) iv) tutkii mallitarkasteluin poliittisten ohjauskeinojen kokonaisvaikutuksia metsätalouden kannattavuuteen ulkoisten tekijöiden määrittämissä tulevaisuusskenaarioissa ottaen huomioon ohjauskeinojen vaikutukset metsänomistajan päätöksiin ja näiden pitkän aikavälin seuraukset (TP3) _x000D__x000D_