Yhteiskunnallisesti kestävä luonnonvarojen käyttö

Yhteiskunnallisesti kestävä lu

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään luonnonvarojen käyttöön liittyvien konfliktien luonnetta ja tyypillisiä piirteitä Suomessa. Tältä pohjalta tuotetaan hyvien käytäntöjen malleja sekä ennakoidaan tulevia ristiriitatilanteita, niiden ratkaisumahdollisuuksia ja sovittelukäytäntöjä. Suomen tilannetta vertaillaan muissa maissa tehtyihin tutkimuksiin. Hankkeessa pohditaan erilaisen tiedon luonnetta luonnonvarojen käytön suunnittelussa ja hankkeen tapaustutkimuksissa pyritään käyttämään laajasti eri tieteenaloilta saatavaa tietoa sekä tuottamaan tältä pohjalta yhdessä käytännön toimijoiden kanssa toimintatapoja, joita voidaan soveltaa eri yhteyksissä. Hankkeen konkreettisina tapaustutkimuskohteina ovat jokamiehenoikeudet, luontomatkailun ja virkistyskäytön suhde maankäyttöön, kaupunkimetsien kaavoitus- ja virkistyskäyttökysymykset sekä kaivokset metsien käyttömuotona. Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelmassa hanke sijoittuu teemaan kolme eli metsien käytön hallinta ja pyrkii siten vastaamaan kysymykseen, millä keinoilla metsien käyttöä voidaan ohjata yhteensovittamisen tueksi. Tuloksia voivat hyödyntää maankäyttökysymysten parissa työskentelevät suunnittelijat ja viranomaiset sekä luontoperustaisten elinkeinojen harjoittajat. Tuloksia jaetaan aktiivisesti myös populaarimuodossa, mm. työpajoissa.