VIHREÄN KASVUN INDIKAATTORIEN KEHITTÄMINEN SEKÄ RESURSSI- JA MATERIAALITEHOKKUUDEN MITTAAMINEN

VnK VihreäIndikaattori Vihreän

Alkamispäivä

02.01.2015

Päättymispäivä

30.04.2016

Tiivistelmä

Tässä hakemuksessa tukeudutaan valtioneuvoston kanslian julkaisemassa raportissa esitettyyn määritelmään: vihreä kasvu on vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen perustuvaa, ekosysteemien toimintakyvyn turvaavaa taloudellista kasvua, joka edistää hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Valtioneuvosto selvitys- ja tutkimustoimikunta on hakuilmoituksessa määritellyt tätä hakemusta koskevan haun tutkimuskysymykset seuraavasti: Mitkä ovat keskeiset vihreän kasvun sekä resurssi- ja materiaalitehokkuuden indikaattorit ottaen huomioon eri sektorit ja luonnonvarat (ml. uusiutuvat ja uusiutumattomat)? Kuinka näitä indikaattoreita voidaan hyödyntää vihreän kasvun edistämisessä kansallisissa ohjelmissa ja strategioissa ja missä prosesseissa niitä ylläpidetään? Vastauksena tutkimuskysymyksiin luomme tässä hankkeessa vihreän talouden indikaattorikonseptin, joka mahdollistaa maamme talouden toimialojen tuotannon ja kulutuksen kehityksen seuraamisen ja arvioinnin resurssitehokkuuden sekä bio- ja kiertotalouden sekä kestävyyden näkökulmasta. Kehitettävien indikaattorien avulla voidaan entistä paremmin kohdentaa toimenpiteitä ja resursseja vihreän kasvun edistämiseen konkreettisesti. Tällä hetkellä olemassa olevilla kansainvälisillä ja kansallisen tason indikaattoreilla ei voida tätä kehitystä täyspainoisesti kuvata ja edistää. Kehitettävä indikaattorikonsepti ottaa huomioon Suomen tuotantorakenteen ja luonnonvarojen käytön erityispiirteet. Mittaristossa on mukana paikallinen, alueellinen ja kansallinen taso, ja se on sovellettavissa läpi yhteiskunnan rakenteen ja vaikutusketjun yrityksistä alue- ja edelleen kansalliselle tasolle. Mittaristoa voidaan hyödyntää kunkin tason keskeisimmissä päätöksenteko- ja arviointiprosesseissa, kuten yritysten toiminnan kehittämisessä, ELY-keskusten tulosohjauksessa, lainsäädännön valmistelussa ja vaikutusten ja vaikuttavuuden seurannassa ympäristöministeriössä sekä EU-lainsäädäntöön vaikuttamisessa. Indikaattoreiden käyttöönoton ja hyödyntämisen tukemiseksi, hankkeessa käytetään vuorovaikutus- ja yhteistoiminnallisia menetelmiä. Kehitettävä indikaattorikonsepti on luonteeltaan absoluuttisempi kuin puhtaasti rahamääräiset arvopohjaiset järjestelmät, koska sitä laajennetaan fysikaalispohjaisilla tuottavuusindikaattoreilla, kuten esim. CO2- tuottavuus. Indikaattorit soveltuvat arvopohjaisia paremmin todellisen ympäristö- ja resurssituottavuuden arviointiin, parannuskohteiden etsintään sekä vihreätä kasvua edistävien toimenpiteiden suunnitteluun ja kohdentamiseen suomalaisessa tuotantojärjestelmässä. Työ etenee seuraavasti: 1. Määritellään, mitä asioita ja ilmiöitä indikaattoreilla halutaan kuvata ja mihin kysymyksiin 2. Kootaan ja kuvataan olemassa olevat indikaattorit: niiden sisältö ja käyttötarkoitus. 3. Arvioidaan, miltä osin olemassa olevat indikaattorit eivät vastaa vaiheessa määriteltyihin tavoitteisiin eri tasoilla. 4. Kehitetään puuttuviin osiin uudet indikaattorit (kuvailevat ja määrälliset) ja muodostetaan indikaattorikonsepti ottaen huomioon eri sektorit ja luonnonvarat. 5. Testataan indikaattorikonseptia. 6. Annetaan esitys indikaattoreiden käyttöönotosta, hyödyntämisestä vihreän kasvun edistämisessä kansallisissa ohjelmissa ja strategioissa sekä ylläpidosta Hankkeen tulokset: 1. Mahdollistavat materiaali- ja resurssitehokkuuksien vertailun toimialoittain siten, että toimialojen tuotantorakenne ei vääristä tuloksia. 2. Mahdollistavat vihreän kasvun alueellisen ja kansallisen tason arvioinnin ja ohjauksen.3. Mahdollistavat erilaisten kehityssuuntien ja ohjauskeinojen vaikuttavuuden arvioinnin. 4. Mahdollistavat indikaattoreiden kehitystyön ja testauksen jatkossakin. 5. Voidaan hyödyntää resurssitehokkuutta kuvaavissa malleissa kaikilla yhteiskuntatasoilla. 6. Voidaan hyödyntää aluesuunnittelussa, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinneissa, hankearvioinneissa, yritysten ja toimialojen resurssitehokkuutta arvioitaessa sekä uuttaa vihreän talouden liiketoimintaa kehitettäessä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, RAMBOLL Finland Oy, Metsäntutkimuslaitos METLA sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL ja MMM Tike (2015 alusta yhdistettynä LUONNONVARAKESKUS). Tilastokeskuksen palvelua hankitaan ostopalveluna. Hankkeen koordinoinnista vastaavat MTT ja RAMBOLL.