Ympäristövirtaamat vaelluskalakantojen elvyttämisessä – uudet ratkaisut ja toimintatavat

VirtaKala

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

30.09.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen rakennetuissa vesistöissä edellyttää eri sidosryhmien välisten vuorovaikutusta ja ristiriitojen sovittelua edistäviä menetelmien kehittämistä ja soveltamista. Tarvitaan myös tietoa ja uusia ratkaisuja siitä, miten käytännössä voidaan yhteen sovittaa vesistöjen ympäristövirtaaman, vaelluskalakantojen elvyttämisen ja vesivoiman tuotannon tavoitteita kustannustehokkaasti ja yleisesti hyväksyttävällä tavalla.
Suomessa ympäristövirtaamaa on sovellettu vain joissakin yksittäistapauksissa eikä lainsäädäntö sisällä ohjeita tai määräyksiä sen käytöstä. Seuraavalla vesienhoitokaudelle 2022-2027 olisi tunnistettava systemaattisemmin ne vesistöt, joissa ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi ympäristövirtaaman saavuttamista ja toisaalta myös ne vesistöt, joissa ympäristövirtaama on jo saavutettu.
2) Toteutus
Hankkeen tavoitteena on tukea rakennettujen vesistöjen käytön ja kalakantojen hoidon kehittämistä:
•tuottamalla uutta tietoa ympäristövirtaaman merkityksestä vaelluskalojen elinvoimaisuudelle,
•edistämällä rakennettujen vesien käytön, erityisesti vesivoiman ja vesienhoidon vuoropuhelun tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittamista,
•arvioimalla vaelluskalan palauttamisen toimien kustannustehokkuutta kokonaisvaltaisesti ja
•tarkastelemalla vesilain muutostarpeita ja muutosten oikeudellisia reunaehtoja vaelluskalakantojen elvyttämiseksi ja ympäristövirtaamien varmistamiseksi rakennetuissa vesissä.
Hanke on jaettu neljään työpakettiin. Lisäksi pidetään sidosryhmille työpaja, jossa tarkoituksena on heidän näkökulmiensa avaaminen, keskustella ympäristövirtaama-, vaelluskala- ja vesivoimatavoitteista ja niiden yhteensovittamisesta sekä vuorovaikutuksen edistämisestä sekä ideoida hankkeen ehdotusten pohjalta hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja.

3) Tuotokset
Hankkeessa tuotetaan Suomessa toteutettujen ympäristövirtaama -pilottien yhteenveto sekä arvioidaan vaelluskalojen edellyttämät ympäristövirtaamat rakennetuissa joissanäiden esimerkkien pohjalta.
Kustannusten ja hyötyjen arviointia varten sovelletaan optimointityökalua, joka perustuu Kymijoen luonnonlohen elinkiertoon ja kalastukseen joessa ja meressä.
Tehdään arvio oikeudellisen sääntelyn muutostarpeista liittyen vaelluskalakantojen elvyttämiseen ja ympäristövirtaamiin
Lisäksi hyödynnetään monitavoitearviointiin perustuvaa lähestymistapaa jolla esitetään hyviä käytäntöjä vuoropuhelun ja tavoitteiden yhteensovittamisen tukemiseksi erityyppisissä ympäristövirtaama tilanteissa.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Hanke edistää kansallisen kalatiestrategian, lohi- ja meritaimen strategian sekä sinisen biotalouden ja vesienhoidon tavoitteita ja tukee hallituksen luontopolitiikan kärkihankkeen toteuttamista liittyen toimenpiteeseen vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen.

Hanke palvelee kalatiestrategian seuraavia toimintalinjoja:
•kalatiehankkeiden monitavoitteinen arviointi ja priorisointi
•yhteistyön lisääminen ja rahoituksen järjestäminen
•velvoitehoidon suuntaaminen kalojen luontaista elinkiertoa tukevaksi
•kalojen kulun ja lisääntymisen huomioiminen säännöstelykäytäntöjen kehittämisessä
•muiden vaelluskalakantoja elvyttävien ja suojelevien toimenpiteiden toteuttaminen

5) Asiakkaat