Vihreän ympäristön hyvinvointihyödyt ja virkistysmahdollisuudet

Vihreän ympäristön hyvinvointi

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

15.02.2020

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tutkia väestötasolla luontoalueiden tarjonnan ja laadun vaikutusta virkistyskäyttöön ja sen yhteyttä terveyteen. Lisäksi tutkitaan viheralueilla käyntien fysiologisia ja psykologisia vaikutuksia, ja mitkä tekijät vaikuttavat terveyshyötyihin. Luonnon terveyshyötyjen taloudellisen merkityksen hahmottamiseksi kehitetään ja testataan menetelmiä valituissa tapaustutkimuskohteissa. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia säännölliselle luontoalueilla käymiselle, joka edellytys hyvinvointihyötyjen saamiseksi. Tätä varten tarkastellaan luontoalueiden tarjonnan riittävyyttä suhteessa virkistyskysyntään tapaustutkimusalueilla. Hankkeessa kehitetään terveyshyötyjen mittaamisen menetelmiä ja indikaattoreita niiden todentamista ja seurantaa varten.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt


Projekti toimii keskeisenä tutkimustiedon tuottajana aihepiirin soveltaville tutkimus- ja kehityshankkeille Lukessa.