Viheralan kasvinterveyden riskien tunnistaminen ja hallinta KOPIO 8711881

Viheralan kasvinterveyden riskien tunnis

Alkamispäivä

20.05.2014

Päättymispäivä

14.11.2015

Tiivistelmä

Projekti on osa Luonnonvarakeskuksen ja Eviran (aloitettu Metlan, Eviran ja MTT yhteishankkeena) yhteisprojektia, jonka rahoitukseen Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu (50%). Hankkeen taustalla on viheralaa ja luonnonmetsiä uhkaavien karanteenituhoojien leviämisen suuri riski taimimateriaalin liikkuvuuden kautta. Yhteishanke koostuu kolmesta osatyöstä: muutoslaboratorio ja tulevaisuusskenaariot viheralan kasvinterveysriskien hallinnan kehittämiseksi (osatyö 1, Luke), taimimateriaalin terveyden varmistaminen (osatyö 2, Luke) ja puisen pakkausmateriaalin mukana leviävien tuhoojien riskialueiden tunnistaminen (osatyö 3, Evira). Yhteisprojektin tavoite on parantaa viheralan omaa kasvinterveyden riskinhallintakykyä tunnistamalla kasvinterveyden riskinhallinnan ongelmakohdat, kehittämällä toimijoiden yhteistyöverkostoa, parantamalla toimijoiden kykyä varmistaa taimimateriaalin puhtaus sekä kehittämällä puisen pakkausmateriaalin mukana leviävien tuhoojien tarkkailua. Osatyössä 2 (projekti 3300759500) määritetään eri puolilla Eurooppaa tuotettujen taimien mikrobilajiistoa ja tutkitaan muuttuuko taimien mikrobilajisto ja kunto muutaman kuukauden seuranta-ajan kuluessa. Tutkimuksessa halutaan kartoittaa mahdollisia mikrobilajistoeroja sekä karanteeni- tai vieraslajien esiintyvyyttä eri taimimateriaalissa. Hanke liittyy ministeriön tulostavoitteisiin metsien monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamisen sekä ympäristönsuojelun kautta. Kasvintuhoojat uhkaavat Luken strategisten päämäärien kohteita: metsiemme tuotanto, monimuotoisuus ja metsien / luonnon tarjoamat hyvinvointia lisäävät aineettomat arvot. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää arvioimaan taimimateriaalin kasvinterveydellistä laatua ja valottamaan riskejä, joita liittyy taimimateriaalin liikkuvuuteen.