EU EAKR Metsätalouden vesistökuormituksen perusseurantaverkon mittaustekniikan laadunhallinta ja tietopalvelun kehittäminen (VESIDATA)

VESIDATA

Alkamispäivä

01.03.2013

Päättymispäivä

30.06.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa on tarkoitus selvittää miten olemassa olevat mittalaitteet soveltuvat metsätalouden vesistökuormituksen seurantaan. Mittalaitteiden hankinnassa selvitetään käyttöominaisuudet (käyttölämpötila, mitattavan suureen mittausalue, reagenssin säilyvyys, akun käyttöaika, virrankatkasuatomatiikka, muistikapasiteetti) ja metrologiset ominaisuudet (näytevaatimukset, mittauksen kesto, kalibrointi, luotettavuus ja virhemarginaalit, eri asteikkojen suhteellinen epävarmuus). Selvitetään mittauslaitteiden toimintavarmuus ja mittausepävarmuuden hallintaan laskennalliset mallit. Tavoitteena on parantaa maastossa käytettävien valumamittalaitteiden laatua. Perusseurantaverkossa tulee olemaan 21 normaalissa metsätalouskäytössä olevaa valuma-aluetta ja 14 luonnontilaista valuma-aluetta. Seurannassa analysoidaan kuormituksen suuruutta ja vaihtelua alueilta jo kerätyn aineiston avulla, arvioidaan valuma-alueen ominaisuudet ja seurannan laatu sekä sen kehittämistarve. _x000D__x000D_Hankkeessa kootaan myös olemassa olevat metsätalouden vesistöseurantojen tietokannat yhteen pilvipalveluun. Oiva ympäristötietopalvelu tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja. Oiva tietopalvelun lisäksi on useita seurantamittauksia mm. Metsäntutkimuslaitoksella. Metsäntutkimuslaitoksen vesiseuranta-aineistot olisi selvitettävä ja metatiedot kuvattava, jotta ne saataisiin Oiva tietopalvelun kanssa yhteensopiviksi. Näin saataisiin vesistöihin liittyvä seuranta-aineisto täydennettyä metsiin liittyvällä seuranta-aineistolla. Valtionhallinnon aineistopolitiikan mukaisesti aineistojen on oltava julkisesti saatavilla. _x000D_