Vaellussiian luonnontuotanto rannikon joissa

Valurajo

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Selvitetään vaellussiian luontaisen poikastuotannon taso rakennetuissa vesissä vaellusesteiden alapuolisilla alueilla sekä kartoitetaan kutualueita luonnollisessa ympäristössä. Hankkeessa haetaan rahoitusta istutuspoikasten värimerkintään, merkittyjen poikasten esiintymisen kartoittamiseen, alitsariinimerkittyjen poikasten osuuden laskentaan, mätipumppauslaitteistoon, mädin pumppaukseen Tornionjoesta sekä hankkeen raportointiin.

Poikastuotannon arviointi toteutetaan Kemi- ja Iijoen voimalaitosten alapuolisella alueella vaellussiian poikasten merkintä- ja takaisinpyyntikokeena. Luonnonvarakeskuksen vaellussiian lisääntymisaluekartoitusten perusteella tiedetään, että molemmissa joissa on luontaista poikastuotantoa padon alapuolisella alueella. Määrän selvittämiseksi istutetaan vastakuoriutuneita alitsariinimerkittyjä poikasia, joiden suhteellisen esiintymisen perusteella voidaan laskea arvio luontaisen poikastuotannon nykyisestä merkityksestä.

Tornionjoessa kartoitetaan vaellussiian luontaisia kutualueita mätipumpun avulla. Kukkolankosken kesäsiika -niminen hanke sai Interreg Nord -rahoituksen ajalle 2016-2018. Kyseisessä hankkeessa merkitään jokeen nousevia siikoja radiolähettimellä ja niiden liikkeitä seurataan kutuun saakka, jotta saadaan käsitys kutualueiden sijainnista. Kesäsiikahankkeesta saatavien telemetriatietojen perusteella VALURAJO -hankkeessa toteutetaan mädin esiintymisen varmistavia mätipumppauksia. Tietojen perusteella pystytään kuvailemaan vaellussiian lisääntymisaluevaatimuksia veden virtauksen ja pohjatyypin suhteen.

Tutkimustyö liittyy kiinteästi rakennettujen jokien tutkimusohjelmaan ja muihin Luonnonvarakeskuksessa meneillään oleviin siikatutkimuksiin ja vastaa erityisesti MMM:n siikatyöryhmän loppumietinnössä esitettyihin vaellussiikaan koskeviin selvitystarpeisiin. Hankkeessa tuotetaan tietoa siikakantojen kestävän käytön ja elinvoimaisuuden tukemiseksi ja se edesauttaa siten kestävän luonnonvaratalouden ja -politiikan toteutumista.