Valuing positive externalities of removing phosphorus and nitrogen from Baltic Sea through fisheries and aquaculture production

Valuing positive externalities of removi

Alkamispäivä

01.06.2016

Päättymispäivä

09.04.2018

Tiivistelmä

Hankkeessa arvioidaan Suomen, Ruotsin ja Tanskan kalastuksen ja vesiviljelyn vaikutusta Itämeren ravinnedynamiikkaan sekä lasketaan näiden sektoreiden positiivisten ulkoisvaikutusten arvo. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan kalastuksen positiivisen ulkoisvaikutuksen – fosforin ja typen ravinnepoiston – arvo. Toiseksi tarkastellaan vesiviljelyn kompensaatiotoimien vaikutuksia ravinnekiertoon sekä niiden kustannustehokkuutta. Näiden tulosten perusteella arvioidaan kalataloussektorien vaikutuksia Itämeren ravinnekuormitustavoitteiden saavuttamiseen.

Hanke toteutetaan kolmena tapaustutkimuksessa, joissa tarkastellaan Suomen, Ruotsin ja Tanskan kalataloussektoreita.

Hankkeen tulokset tukevat Itämeren ympäristöpolitiikan kokonaisvaltaista suunnittelua meripolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi.