Uudistuvan metsäalan tilastointi

Uudistuvan metsäalan tilastointi

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

31.03.2018

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään KMS 2025:ssa tunnistettuja uusia tilastointitarpeita ja kehitetään nykyistä tilastotuotantoa muuttuvia tietotarpeita vastaavaksi. Uudet osaprojektit käsittelevät metsien tarjoamia ekosysteemipalveluita ja metsätilastoinnin laajentamista muille puuta käyttäville toimialoille (vihreä biotalous).

Tuotokset

Esiselvityksissä kartoitetaan, millaista relevanttia tilastotietoa metsien ekosysteemipalveluista on saatavissa, ja miten tilastointia voidaan laajentaa perinteisen metsäsektorin ulkopuolelle muille puuta käyttäville toimialoille. Hankkeessa tuotetaan aikasarjat vihreän biotalouden tuotoksesta, arvonlisäyksestä, työllisyydestä ja viennistä. Lisäksi selvitetään investoinnit puuraaka-aineen käyttöön eri toimialoilla. Pientalojen lämmitysenergian käytöstä laaditaan tutkimussuunnitelma.