Elintarviketuotannon ja elintarvikemarkkinoiden riippuvuus tuonnista

TUONTI

Alkamispäivä

01.10.2014

Päättymispäivä

31.10.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa lasketaan kotimaisen elintarvikesektorin tuontiriippuvuus vuosille 2009–2012 ja arvioidaan investointien vaikutus tuontipanosasteeseen. Tutkimustuloksena saadaan tuontipanosaste elintarviketoimialoittain. Tuontituotteet saadaan yhteismitallisiksi euromääräisinä, ja tuontipanosaste lasketaan tuontipanosten osuutena tuotannon bruttoarvosta. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään tuoteluokittain, mistä tuotteista kunkin elintarvikealan kokonaistuonti muodostuu. Elintarvikealojen tuontipanosasteen lisäksi lasketaan elintarvikemarkkinoiden tuontiaste. Elintarvikemarkkinoiden tuontiaste sisältää panostuonnin lisäksi valmiselintarviketuonnin eli ruoan, joka sellaisenaan menee kaupan hyllyyn. Panostuonti sisältää sekä välittömän että välillisen tuonnin. Välitön tuonti tulee suoraan elintarvikealan käyttöön pääasiassa raaka-aineina ja välillinen panostuonti tarkoittaa muiden alojen tuontia. Tutkimusmenetelmä, panos-tuotosmalli, jäljittää koko tuotantoketjun taaksepäin kotimaisesta tarvikevalmistuksesta alkaen. Tutkimusaineisto on Tilastokeskuksen panos-tuotosaineisto. Julkaisutason tilastoa joudutaan täydentämään Tilastokeskuksesta erikseen tilattavalla maksullisella aineistolla. Lisäksi käytetään mm. Tullin ulkomaankaupan tilastoja.