Metsätuhot, niiden alueellinen ilmeneminen ja yhdysvaikutukset muuttuvassa ilmastossa

Tulevaisuuden metsätuhot

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Pohjoinen havumetsävyöhyke on herkkä ilmastonmuutokselle ja monien abioottisten ja bioottisten tuhojen on arvioitu yleistyvän tulevaisuudessa. Tässä hankkeessa:
i) arvioimme mäntypistiäistuhojen dynamiikkaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten tuhojen riippuvuutta ilmastosta, sekä
ii) arvioimme metsäkohteiden lumituhoriskejä ja sitä kuin lumikuorma vaikuttaa metsien tuulituhoriskeihin.

Tuotokset

Hanke tuottaa:
I) ekologista tietoa tuhojen esiintymistä säätelevistä tekijöistä ja niiden ilmastoriippuvuuksista,
ii) uusia ja tarkempia metsätuhoriskimalleja, joita voidaan viedä päätöksentekosysteemeihin ja tuoda mukaan laajempiin ilmastonmuutostarkasteluihin, sekä
iii)tietoa metsätuhoriskeistä erilaisilla kohteilla metsänhoidon suunnittelun ja vakuuttamisen tueksi.