Past trends and future potential of forest production in Finland

TrendFor

Alkamispäivä

01.09.2018

Päättymispäivä

31.08.2022

Tavoitteet

Hanke tuottaa tietoa Suomen metsien sopeutumisesta muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. Hankkeessa kehitetään uusi monitieteinen menetelmä, joka hyödyntää ajantasaisia metsäninventointitietoja, satelliittikuvia ja muita spatiaalisia tietolähteitä sekä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiin. Se tuottaa paikkaan sidottuja ennusteita Suomen metsien kehityksestä jaksolle 2019 – 2048 pienalueittain (~20 000 ha) yhdistettynä metsänkasvatuksen riskeihin.

Tuotokset

Tulosten pohjalta tarkastellaan, kuinka muuttuva kasvu ja tuhoriskit vaikuttavat metsien puuntuotosmahdollisuuksiin. Tuloksia voidaan hyödyntää metsänkasvatusmenetelmien suunnittelussa sopeuduttaessa ilmaston muutokseen. Tarkka alueellinen tieto puubiomassan tulevasta kehityksestä on tärkeää metsäalan yrityksissä ja metsiä koskevan poliittisen päätöksenteon tukena.