Lennokeista ympäristönseurannan liiketoimintaa – Tohmajärvi UAV

Tohmajärvi UAV

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.01.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteetUseiden lintuvesien tilaa uhkaa umpeenkasvu, vesialueiden ja vesisyvyyden aleneminen. Muutokset vaikuttavat linnustoon elinympäristöjen muuttumisen, suojapaikkojen vähenemisen ja ravinnon saannin muutosten kautta.
Vesienhoidon suunnittelussa lintuvedet, niiltä osin kuin kuuluvat seurattaviin vesimuodostumiin, muodostavat oman kokonaisuuden, jossa ekologisen tilan parantamisen ensisijaisena lähtökohtana on alueiden luonnonsuojelulliset arvot. Lintuvesien tilaan kuitenkin vaikuttavat itse kohdealueella tehtävien kunnostustoimien lisäksi myös niiden valuma-alueilla tehtävät VHS:n toimen piteet, joilla pyritään vähentämään mm. ravinne- ja kiintoainekuormitusta näille suojelualueille.


Nykyiset velvoitteet ja kasvavat tavoitteet ympäristön tilan seurannassa ja tämän työn vähenevät resurssit ovat luoneet tarvetta uudistaa seurantaa ja valvontaa. Henkilöstöresurssien vähetessä uudistuminen ja kustannustehokkuuden tavoittelu ympäristöseurantojen kehittämisessä ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi ja kysyntä täysin uusille seurantamenetelmille on suuri.

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää kustannustehokas ja käytännössä nopea sovellutus yhdeksi seurantamenetelmäksi. Seurantamenetelmän pilottina tullaan käyttämään lintuvesien tilan ja kunnostustoimenpiteiden vaikutusten arviointia ilmakuvauksen keinoin, jota voitaisiin hyödyntää koko maassa.

Nopeasti kehittyvä ja halpeneva ilmakuvaus pienoiskoptereiden avulla on avannut ovet monille eri sovellusmahdollisuuksille seurannan ja valvonnan järjestämiseksi. Kopterit ja niiden keräämän datan käsittely voidaan automatisoida, jolloin tieto ympäristöntilasta saadaan suoraan käyttöön ja hyödynnettäväksi päätöksenteossa. Tiedonkeruussa pienoiskopteri on moduuli johon kyetään asentamaan eri muuttujia mittaavia laitteita tai kameroita, em. spektrikameroilla voidaan tarttua järvien ravinteisuuden kasvuun ja leväkukintoihin. Tavallisilla korkearesoluution ja värierottelun omaavilla kameroilla kyetään hyödyntämällä analysointiohjelmia tarkastelemaan kasvillisuuden muutosta.

2) ToteutusHankkeen toteutuksessa kaukokartoitus menetelmä käytetään miehittämätöntä VirtualWorx yrityksen ympäristöseurantaan kehittämään pienoishelikopteria. Laitteen kamerana tullaan käyttämään korkeanresoluution ja värierottelukyvyn omaavia kameroita ja mahdollisuuksien mukaan spektrikameraa jolla pyritään selvittämään ravinteisuutta, leväkukintoja ja pilotoimaan vesisyvyyden mittausta.Kuvaukset suoritetaan 4 kertaa ensimmäisen vuoden aikana, eri korkeuksilta otetuista kuvista, valitaan tilan ja vaikutusten seurannan kannalta parhaiten toimivat kuvat, joiden perusteella seurannan tekniset ja käytännön ohjeistus laaditaan.
Hankkeen tuloksilla pyritään luomaaan pohja pienoiskoptereilla tapahtuvaan ympäristömittausten ja kartoitusten suorittamiseen, jolla voidaan vastata kasvavaan ympäristömittausten tarpeeseen ja väheneviin henkilöstöresursseihin.


Hankkeen toteutuksesta vastaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus yhteistyössä LUKE Joensuun kanssa.

3) Tuotokset

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti5) Asiakkaat