Tietoliikenneyhteyksien vaikutus maaseutualueiden kehitykseen

Tietomaa Tietoliikenneyhteyksi

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

30.06.2016

Tiivistelmä

5.1 Tausta Runsaasta tutkimuksesta huolimatta monet aikaisemmista tietoliikenneyhteyksiä käsittelevistä tutkimuksista pohjautuvat hypoteettisiin oletuksiin tai tapaustutkimuksiin (Whitacre et al. 2014). Kattavien ja luotettavien aineistojen puutteen vuoksi mahdollisuudet arvioida yleisemmin tietoliikenneyhteyksien parantumisen merkitystä maaseutualueille on ollut rajallista ja siksi empiiriset arvioinnit aihepiirissä ovat puuttuneet (Whitacre et al. 2014). Näin ollen ymmärrys tietoliikenneyhteyksien merkityksestä maaseutualueiden kilpailukykyyn ja kehitykseen on vaillinnainen. 5.2 Liittyminen muihin hankkeisiin Tämä hanke liittyy YTR-hankehaun teemaan ”maaseututeknologian kehittäminen ja hyödyntäminen” sekä erityisesti sen alateemaan ” maaseudun parantuneiden tietoliikenneyhteyksien vaikutukset maaseutuasumiseen (ml. asukasmäärän kehitys) ja yritystoimintaan”. Hankkeen tuottamalla tiedolla voidaan arvioida, miten valtioneuvoston periaatepäätös, jossa Suomessa toteutetaan nopeiden yhteyksien valokuiturunkoverkon rakentaminen vuoden 2015 loppuun mennessä, on vaikuttanut maaseutualueiden kehitykseen tähän mennessä. 5.3 Tavoite Tämän hankkeen tavoitteena on arvioida, miten parantuneet tietoliikenneyhteydet ovat vaikuttaneet maaseutualueiden väestökehitykseen sekä yritystoimintaan Suomessa 2000-luvulta lähtien. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa vastataan yksityiskohtaisesti seuraaviin kysymyksiin: - Mikä merkitys maaseudun parantuneilla tietoliikenneyhteyksillä on maaseutuasumisen kehitykseen aluetasolla? Miten merkitys eroaa eri maaseutuluokkien välillä? - Miten tietoliikenneyhteyksien parantuminen on vaikuttanut maaseudun yritystoimintaan? Millaisia eroja löytyy alueiden ja alueluokkien välillä? - Onko tietoliikenneyhteyksien parantumisella nähtävissä myönteistä vaikutusta maaseudun yritystoiminnan uusiutumiskykyyn? 5.4 Tutkimusmenetelmät Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tietoliikenneyhteyksien parantamisen vaikutukset maaseudun kehitykselle ovat vaikeita arvioida. Vaikeus arvioinnissa syntyy siitä, että teknologisten investointien vaikutukset maaseudun kehitykseen johtuvat useiden tekijöiden samanaikaisesta vaikutuksesta (Ramírez & Richardson 2005). Tämän vuoksi tässä hankkeessa arviointi suoritetaan kahdella uudella tavalla: tilastollisella simuloinnilla sekä tilastollisella testauksella, jossa pyritään vakioimaan muiden muuttujien vaikutus tuloksissa. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisia paikkatietoaineistoja, jotka muodostavat ainutlaatuisen paikkatietokannan. Nämä aineistot ovat Luken ja Itä-Suomen yliopiston käytössä. 5.5 Hankkeen toteuttajat Hankkeen vastuututkijana ja johtajana toimii aluekehityksen geospatiaalisen analyysiin ja tilastolliseen simulointiin erikoistunut tutkija/geoinformatiikan yliopisto-opettaja, FM Olli Lehtonen. Hän on aikaisemmissa tutkimuksissaan (Lehtonen & Tykkyläinen 2009, Lehtonen & Tykkyläinen 2010, Lehtonen & Tykkyläinen 2012, Lehtonen & Tykkyläinen 2013, Lehtonen 2014a, Lehtonen 2014b, Lehtonen ym. 2014) kehittänyt hankkeessa käytettävää tilastollista menetelmäosaamista. Lehtonen on julkaissut runsaasti aluekehitystä ja aluerakenteen kehitystä käsitteleviä tutkimuksia kansainvälisissä ja kansallisissa referee-arvioiduissa lehdissä. Tästä aiheesta hän väittelee joulukuussa 2014. Hankkeessa Lehtonen on vastuussa tilastollisesta mallinnuksesta ja testaamisesta sekä paikkatietoanalyyseistä. FT, erikoistutkija Olli Wuori on hallintotieteiden metodologian dosentti, ja hänellä on aluetieteen professorin pätevyys. Aluetieteellisen tutkimuksen lisäksi Wuori on tehnyt elinkeinopolitiikkaan ja kunnallistieteeseen liittyvää tutkimusta. Hankkeessa Wuoren osaamista hyödynnetään poliittisten johtopäätösten muodostamisessa. Yliopistotutkija, FT, Dosentti (ympäristögeoinformatiikka) Timo Kumpula on maantieteilijä ja paikkatietoasiantuntija Itä-Suomen yliopistosta. Kumpula on osallistunut useisiin monitieteellisiin tutkimushankkeisiin, joissa on muun muassa tutkittu öljy- ja kaasuteollisuuden sosio-ekologisia vaikutuksia arktisella Venäjällä. Hankkeessa Kumpulan erityisosaamista hyödynnetään paikkatietoanalyyseissä ja isojen paikkatietoaineistojen käsittelyssä. 5.6 Aikataulu Hanke toteutetaan aikavälillä 1.4.2015-30.3.2016.