Tehokas puunhankintalogistiikka osana arvoketjua

Tehokas puunhankintalogistiikka

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitettävillä työkaluilla ja toimintamalleilla voidaan tehostaa ympärivuotista puunhankintaa, nostaa puun jalostusarvoa sekä parantaa korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuutta. Puun hinnoitteluun kehitetään toimintolaskentaan pohjautuva, monilähdeaineistoja hyödyntävä laskentamalli, jonka avulla puu voidaan ohjata jalostusarvon perusteella joustavasti eri toimituskohteisiin (WP 1). Puunhankinnan taktisen suunnittelun tutkimiseen rakennetaan optimointi- ja simulointimallit, joilla tutkitaan mm. terminaaliverkostojen ja suurten ajoneuvoyhdistelmien käyttöä ratkaisuna puutavaran maantiekuljetuksen ongelmiin esimerkkitapauksissa (WP 2). Puutavaran hakkuun ja lähikuljetuksen tuottavuuden parantamiseksi kehitetään kuljettajaa opastavia järjestelmiä, joissa hyödynnetään monilähdeaineistoja mm. maaston kulkukelpoisuuteen perustuvassa reitinsuunnittelussa (WP 3). Metsäteiden kunnostukseen kehitetään kustannustehokkaita ratkaisuja (WP 4). Puunkorjuukaluston ajankäytön rakennetta selvitetään seurantatutkimuksella, ja tulosten perusteella selvitetään puunhankinnan organisoinnin ja leimikkorakenteen vaikutuksia puunhankintakustannuksiin sekä kone- ja kuljetusyritysten kannattavuuteen. Osatehtävässä tunnistetaan puunkorjuuyrityksen menestystekijöitä ja tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää niitä laajemmin (WP 5).