Talous- ja reaaliprosessitietovarantoon perustuvien analyysi- ja raportointijärjestelmien kehittäminen maa- ja elintarviketalouden analysointiin

TAREAL Talous- ja reaaliproses

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

30.09.2015

Tiivistelmä

Maa- ja elintarviketalouden yrittäjien, tutkimuksen, neuvonnan ja hallintoa palvelevan asiantuntijatyön haasteet kasvavat jatkuvasti. Näihin tarpeisiin tarvitaan nykyistä kattavampaa maa- ja elintarviketalouden talous-, tuotantoprosessi- ja tuotantoympäristöaineiston integrointia sekä näiden myötä nykyistä monipuolisempaa analyysiä ja joustavampaa raportointia eri käyttäjäryhmille. Tämän hankkeen tavoitteena on ProAgrian, Faban ja MTT:n tuotanto- ja taloustietoaineisto-jen yhdistäminen ainutlaatuiseksi tietovarannoksi. ProAgria ja Faba yhdessä Maatalouden laskentakeskuksen kanssa hoitavat jo nykyään erityyppisten aineistojen keräystä. MTT vastaa kannattavuuskirjanpitoaineiston ja lakisääteisen FADN -aineiston tuottamisesta sekä käyttää tilastotuotannossa myös hallinnon rekistereitä ja tietoaineistoja. Tutkimuslaitoksena MTT on kuitenkin keskittynyt sen tutkimus- ja asiantuntijatyötä tukevien analyysi- ja tutkimusjärjestelmien tuottamiseen. Osaamisyhteistyötä hyödyntäen organisaatioiden yhteisten tietovaran-tojen varaan kyetään kuitenkin tuottamaan nykyistä kokonaisvaltaisemmat analyysijärjestelmät. Entistä kattavampien analyysitulosten täydelliseksi hyödyntämiseksi myös raportointijär-jestelmiä on laajennettava viemään analyysituloksia niin maatalousyritysten, neuvonnan, tutkimuksen, asiantuntijatyön kuin poliittisen päätöksenteonkin saataville. Analyysitulosten tulkintamahdollisuuksien varmistamisella on tässä keskeinen merkitys. Hankkeen lähestymistapa on kokonaisvaltaisuudessaan ainutlaatuinen.