Tilakohtainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta Taloustohtoriin

Taloustohtori-KHK Tilakohtaine

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Maatilojen on mahdollista osallistua ilmastonmuutoksen hillintään sekä vähentämällä päästöjä maataloustuotannosta että lisäämällä metsien hiilinielua. Tieto eri päästölähteiden merkityksestä voi motivoida muuttamaan tilan toimintatapoja. Tässä hankkeessa rakennetaan Luken Taloustohtori –järjestelmään verkkopalvelu (Taloustohtori-KHK), jolla voidaan tehdä kannattavuuskirjanpitotiloille kasvihuonekaasulaskelmat ja verrata tuloksia eri tilaryhmien keskiarvotuloksiin. Kannattavuuskirjanpitotiloille lasketaan hankkeessa kehitettävällä laskentajärjestelmällä maatalouden kasvihuonekaasulaskentatulokset taannehtivasti vuodesta 2000 lähtien. Kannattavuuskirjanpidon raportointijärjestelmillä nämä tulokset voidaan myös painottaa yleistettäväksi alueellisiksi keskiarvo- ja kokonaistuloksiksi.